World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร Think Out Of The Box

หลักสูตร  การคิดนอกกรอบ
“Think Out Of The Box

“ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น”

การคิดได้หรือการคิดเป็น เท่ากับพัฒนาให้พนักงานรู้ถึงความสำคัญของการคิด ซึ่งอาจจะไม่ได้สิ่งใหม่ ๆ หรือความแตกต่างออกมา
ในองค์กรชั้นนำระดับโลกจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้พนักงานของตนเองนั้นมีวิธีการคิดที่แตกต่างนอกจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่

หลักการและเหตุผล

          การแข่งขันในปัจจุบันนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในทุกองค์กรต่างฝ่ายต่างที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างเหนือผู้อื่น ไม่เพียงต้องการให้ตนเองนั้นอยู่รอดแต่ยังต้องการที่จะได้รับชัยชนะในเกมธุรกิจนั้น ๆ กระบวนการของวิธีการที่จะทำให้ตนเองนั้นโดดเด่นต่างต่างจากผู้อื่น คือการที่จะทำให้พนักงานของตนเองนั้นมีความคิดที่โดดเด่นแตกต่างจากแนวความคิดเดิม ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ
          กระบวนการในการพัฒนาพนักงานให้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือการพัฒนาวิธีการคิด แนวการคิด เพราะการคิดเป็นต้นแห่งการกระทำต่าง ๆ ที่จะเป็นผลที่ตามมา แต่อย่างไรก็ตาม การที่พนักงานคิดได้ คิดเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับองค์กร แต่แท้ที่จริงนั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาก้าวหน้าขององค์กร เพราะการคิดได้ หรือการคิดเป็นเท่ากับพัฒนาให้พนักงานรู้ถึงความสำคัญของการคิด ซึ่งอาจจะไม่ได้สิ่งใหม่ ๆ หรือความแตกต่างออกมา ในองค์กรชั้นนำระดับโลกจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้พนักงานของตนเองนั้นมีวิธีการคิดที่แตกต่างนอกจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่ หลักสูตร “การคิดนอกกรอบ(Think out of The Box)” จึงถูกออกแบบตามหลักธรรมชาติของการทำงานของสมองซึ่งเป็นหลักสากลที่นำมาใช้ คือการใช้ฐานสมองเป็นที่ตั้งและพัฒนาความคิดนอกกรอบที่เรียกว่า Brain-Base-Learning ของการ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีของการพัฒนาความคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่นอกกรอบให้ถึได้ผลลัพธ์นำออกมาใช้ให้มากที่สุด และสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ของความคิดนอกกรอบ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร และถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบว่าการคิดนอกรอบเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน
 2. เข้าใจขั้นตอนของความคิด และนำมาซึ่งความคิดนอกกรอบ
 3. สามารถที่จะปลดล็อคพันธนาการของความคิด ทำให้เรื่องการคิดนอกกรอบไม่ใช่เรื่องยาก
 4. เข้าใจเครื่องมือที่ต้องใช้ในการคิด สามารถทำให้คิดนอกกรอบ
 5. สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร


วันที่ 1: เปิดกระบาลความคิดเพื่อกระตุ๊กต่อมความคิดนอกกรอบ

กิจกรรม 1 : River of Life เคาะกระบาลความคิด กระตุ๊กต่อมความคิดให้แตกฉาน 

 • ความสำคัญของการคิดนอกกรอบกับการพัฒนาตนเอง
 • องค์ประกอบของความคิดนอกกรอบ และการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบนั้น ๆ
 • กุญแจที่สำคัญที่ในการพัฒนาความคิดนอกกรอบ

กิจกรรม 2 : Now You See Me? เปิดกระบาลความคิด เปิดความคิดที่ทันสมัย 

 • ข้อดีของคนที่มีความคิดนอกกรอบ
 • กรณีศึกษาของความคิดนอกกรอบกับความสำเร็จในการทำงาน
 • การพัฒนาความคิดนอกกรอบกับการนำมาใช้ในการทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเอง

กิจกรรม 3 : ค้นหาวิวัฒนาการของความคิด ฝึกให้คิด พิชิตความยากในการคิด

 • ความแตกต่างของความคิดในแต่ละยุคของความคิด
 • กุญแจของความสำเร็จในการคิดในยุคต่าง ๆ
 • ขั้นตอนในการพัฒนาความคิดให้ได้สิ่งใหม่ ๆ

เครื่องมือ: ชุดฝึกทางความคิด วีดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติรายบุคคล เพื่อพัฒนาความคิดที่นอกกรอบ

วันที่ 2: ใส่เครื่องมือในกระบาลเพื่อความคิดช่วยกระตุ๊กต่อมความคิดให้นอกกรอบ

กิจกรรม 4 : แกะรอยความคิดเพื่อปลดล๊อค พันธนาการทางความคิด

 • ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ การคิดนอกกรอบเป็นเรื่องยากของทุกคน
 • กระตุ๊กต่อมความคิดเพื่อ ปลดล๊อค พันธนาการทางความคิด
 • วิเคราะห์ ความคิดเกิดได้อย่างไร? แนวทางในการทำงานของสมอง
 • ทำอย่างไร ที่จะพัฒนาความคิดตามแนวทางของการทำงานของสมอง ตามหลักการของ Brain-Base-Learning: BBL
 • ความเข้าใจในการทำงานของสมองใหม่ ๆ จากการวิจัยสมองฉบับใหม่ เกี่ยวกับการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาเพือการพัฒนาสมองอย่างถูกต้อง

กิจกรรม 5 : พัฒนาเครื่องมือทางความคิดให้ทันสมัย เพื่อพิชิตความคิดใหม่ ๆ ให้นอกกรอบ

 • วิเคราะห์ 4 เครื่องมือของความคิดนอกกรอบที่ต้องใช้ในการคิด
 • การนำ 5 วิธีการในการสร้างความคิดนอกกรอบเพื่อช่วยทำให้ใช้เครื่องมือทางความคิดได้ง่ายขึ้น
 • การพิจารณาเลือกเครื่องมือเพื่อที่จะใช้พัฒนาความคิดนอกกรอบ
 • ชุดฝึกความคิดนอกกรอบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
 • การพัฒนากลไกเพื่อการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
 • บทสรุปความคิดนอกกรอบ การต่อยอดทางความคิด การนำไปประยุกต์ในการทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนอ

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30