World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร ผู้นำอัจฉริยะเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
“The Top Performance Leadership”

หลักสูตร ผู้นำอัจฉริยะเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
“The Top Performance Leadership”

ถ้า “คุณเป็นผู้นำ และนำทีมงานให้ได้ผลงานโดยที่ทีมงานไม่คิดว่ากำลังถูกนำ คือ สุดยอดผู้นำ”

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนั้น คำว่า “ผู้นำ” มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารจัดการในทุกองค์กร เพราะผู้นำจะเป็นผู้ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าหรือถดถอย องค์กรใดมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับทำให้องค์กรนั้น ๆ สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือสามารถที่จะนำให้องค์กรแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งเป็นที่ราบดีว่า สภาพการแข่งขันในโลกธุรกิจนั้น มีเพิ่มขึ้น รุนแรงขึ้น ทำให้ต่างฝ่าย ต่างปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย การมีผู้นำที่ดี จะสร้างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลงานขององค์กรมีความเด่นชัด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้นำทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกในการนำทีมงาน ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์ของผู้นำจริงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องมีแนวทางการบริหารจัดการด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ปราศจากความรู้สึกและอารมณ์ คือการเข้าใจแก่นแท้ในการบริหารจัดการ โดยมุ่งทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จ ตามแนวคิดของผู้นำที่ว่า ถ้า “คุณเป็นผู้นำ และนำทีมงานให้ได้ผลงานโดยที่ทีมงานไม่คิดว่ากำลังถูกนำ คือ สุดยอดผู้นำ” ผู้นำคือผู้ที่ทำให้เกิดการผสมผสานองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำ พนักงาน และการดำเนินงาน ผู้นำมืออาชีพจะปรับสภาพการทำงาน โดยมุ่งทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร หลักสูตร สู่ความเป็นผู้นำองค์กรเพื่อความดีเลิศ: The Top Performance Leadership: Modern-Advance-Initiative” ถูกออกแบบหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาตามแนวทางในการพัฒนาองค์กรระดับโลก โดยอาศัยมาตรฐานในการบริหารทีมงานนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการเป็นผู้นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ทุกองค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน จนสามารถสร้างความเจริญก้างหน้าให้กับองค์กรตลอดไป

คุณมีข้อจำกัดบางประการเช่นนี้หรือไม่?..

 • ไม่มั่นใจว่าแนวทางการบริหารของตนเองนั้นจะเป็นเช่นไร?
 • รูปแบบการบริหารจัดการควรเป็นเช่นไร?
 • ค้นหากระบวนการหล่อหลอมพนักงาน เพื่อให้ทำงานด้วยใจ
 • การสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานประสิทธิภาพ ให้ทำงานให้ได้งาน
 • สร้างปรัชญาในการทำงาน เพื่อการสร้างธุรกิจ ให้ก้าวหน้า
 • ยังคงความ “สับสน” ในการบริหารงาน ขาดทิศทางที่แน่นอน
 • ไม่สามารถพัฒนาคน เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ให้ได้ประสิทธิผล
 • ขาดเสียรภาพในการดำเนินงานให้มีสมดุลในการบริหาร
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ไร้กรอบการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าสัมมนาจะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำ ที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการทำงาน
 2. เข้าใจกระบวนการการนำทีมแบบนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม
 5. สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานเพื่อพัฒนาผลสำเร็จให้กับทีมงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้นำระดับสูง ผู้นำระดับกลางและระดับต้น หัวหน้างาน ผู้นำในส่วนงานต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่1: ความสำคัญ แนวคิด ปรัชญาและการสร้างผู้นำผลงานดีเลิศ

 • ความสำคัญของผู้นำกับความสำเร็จขององค์กรที่ดีเลิศ
 • ความหมาย และความเข้าใจในแนวทางการเป็นผู้นำที่ดีเลิศ
 • องค์ประกอบพื้นฐานของการเป็นผู้นำผลงานดีเลิศ
 • บทบาทและภาระหน้าที่ของการเป็นผู้นำเชิงรุก
 • แนวคิดและหลักการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
 • การค้นหาผู้นำในอุดมคติ “ใช่ ได้ โดน”
 • หลักการสร้างผู้นำในดวงใจ-หลัก 3 ผู้นำในดวงใจ
 • ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำเชิงรุก มุ่งเน้นความสำเร็จ
 • คุณลักษณะผู้นำในรูปแบบที่แตกต่าง
 • การวิเคราะห์และปลดล็อคปัญหาเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • แนวทางการพัฒนาความริเริ่มให้ตนเองและให้ทีมงาน
 • การประยุกต์กลไกการคิดริเร่มเพื่อการปล็ดล๊อคความท้าทายในการทำงาน
 • Workshop,กรณีศึกษา,วีดีโอ,นำเสนอผลงาน

วันที่2: แนวคิดในการสร้างบารมี:Charisma ในการเป็นผู้นำ

 • วิเคราะห์รูปแบบการทำงานที่ส่งผลถึงการปฏิบัติงาน
 • แนวทางการรักษาพนักงาน ให้รักองค์กร
 • 11 เทคนิคในการสรางแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผลสำเร็จที่ยั่งยืน
 • วิเคราะห์ 20 บุคลิกลักษณะของผู้นำ ที่ทีมงานปรารถนา
 • ผู้นำ 3 ประเภทกับการสร้างแรงจูงใจ
 • 4 แนวคิดในการรักษาพนักงานให้สร้างผลงานให้องค์กร
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
 • เทคนิคในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Win-Win
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติของทีมงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง
 • วิเคราะห์ความกังวลของทีม ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อการทำงาน
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในทีม
 • Workshop,กรณีศึกษา,วีดีโอ,นำเสนอผลงาน

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30