World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น(More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษา อังกฤษเช่นกัน

หลักการและเหตุผล

 เปิดเผยถึงการบริหารจัดการลูกค้าอย่างไรให้ได้ดีที่สุด และทำให้ตนเองนั้นเติบโตไปพร้อมลูกค้าหลักโดยการนำความสัมพันธ์ที่ธรรมดาให้เห็นชัดเพิ่มมากขึ้นด้วยกระบวนการนี้ได้ให้วิธีการสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลยุทธ์ซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมีศักยภาพผ่านการพัฒนาในการวางแผนงานหนึ่งถึงสามปีจากนี้ไป เพื่อที่จะแนะนำทีมในการขายและความพยายามที่จะให้ลูกค้าให้ความร่วมมือ LAMP เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตำแหน่งปัจจุบันภายในองค์การของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่่อที่จะค้นหาความไม่แตกต่างกันและการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ถูกแบ่งปันกันระหว่างองค์การ
ผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นโปรแกรมจะส่งมอบกระบวนการให้เป็นแผนการระยะยาวสำหรับการบริหารจัดการลูกค้ารายหลักและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ในฐานที่เป็นผลลัพธ์ที่จะได้รับของกระบวนการนี้ ผู้จัดการที่ดูแลลูกค้ารายหลักจะสามารถสร้างกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการทีมงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างการช่วยเหลือกันและมั่นใจในความคืบหน้าของงาน

โปรแกรมยังคงนำเสนอวิธีการที่จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของผู้ซื้อกับผู้ขาย ความอ่อนไหวและการคุกคามเรื่องราคาจะถูกลดลงอย่างมันัยสำคัญ โดยการบริหารจัดการการรับรู้ของลูกค้าด้วยสัมพันธ์ทางธุรกิจและการค้นหาระดับของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม LAMP ช่วยองค์กรผู้ขาย
ตรวจสอบการรับรู้เช่นนี้อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและกำหนดเป้าหมายที่จะเก็บรักษาตำแหน่งของพวกเขาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาที่ถูกไว้วางใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

ผู้แทนขายภาคสนาม จะมีความสามารถ:
– วิเคราะห์สถานการณ์ของความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อที่จะค้นหาความเหมือนและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันกับลูกค้า
– วางแนวการทำงานของทีมงานขายให้ขนานไปกับองค์กรของลูกค้า เพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือ
– เรียนรู้ที่จะกำหนดความชัดเจนในการขายและเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้

ผู้บริหารการขายและผู้นำอาวุโส จะมีความสามารถ:
     – เอกสารการวางแผนหลายปี เพื่อที่จะบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาแบ่งปันให้กับแผนกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     – พัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งขึ้นและกว้างขวางมากขึ้นกับลูกค้ารายหลัก สามารถที่จะเพิ่มการคงอยู่ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างการเจริญเติบโตระยะยาว
     – จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     – ค้นหาและกำหนดส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรลูกค้ารายหลักให้เป็นส่วนงานที่บริหารจัดการได้

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ :

1) ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ในการขายที่เป็นรูปธรรมที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน เหมาะกับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
2) การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Gold Sheet สำหรับหลักสูตร Miller Heiman Large Account Management Processsm ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
4) ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
5) การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและข้อมูล เครื่องมือช่วยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
6) วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

  • Group Discussion
  • Individual Assignment
  • Individual/Group Presentation
  • Role Play in Real Situation for Individual
  • Case Study

ใครควรที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ :

สมาชิกท่านใดก็ตามในองค์กรที่ถูกมอบหมายให้กำกับดูแลหรือบริหารลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้แทนขายและผู้บริหารงานขาย เช่นเดียวกับผู้ที่ให้การสนับสนุนหลังการขาย เช่น ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขนส่ง และสารสนเทศ แผนกใดก็ตามที่มีหน้าที่สนับสนุนให้มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักขององค์กร โดยทำให้เกิดการดำเนินการของการรักษาลูกค้ารายหลักอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems