World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร Miller Heiman : Strategic Selling Program

การขายเชิงกลยุทธ์ ทำให้เห็นภาพการขายที่ชัดเจนในทุกสถานการณ์ของการขายด้วยเครื่องมือของโปรแกรม เพื่อใช้ในการวางแผน ที่เรียกว่า (Blue Sheet) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการกำหนดกุญแจที่สำคัญต่างๆ ในองค์กรของผู้ซื้อ ทำให้เข้าใจทิศทางของการมีอิทธิพลในการซื้อของแต่ละฝ่ายและเข้าใจถึงเหตุผลในการซื้อพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นที่ผู้ขายต้องใช้ในการขาย ผู้ขายและองค์กรจะได้รับข้อมูลที่ใช้ในการประเมินจุดยืนของการแข่งขัน การเตรียมความพร้อมของธุรกิจ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อ อีกทั้งความแตกต่างที่มีอยู่ภายในองค์กรของผู้ซื้อด้วยวิธีการพิจารณาความสมดุลในจุดแข็งแต่ละพื้นที่การตัดสินใจของผู้ซื้อ

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน งานขายนั้นมีความท้าทายเพิ่มมาก ตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้มีความซับซ้อนในหลายมิติทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เรียกว่า Complex Sales การวางกลยุทธ์การขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง จึงขออนุญาติแนะนำโปรแกรมการยกระดับการขายที่ตอบโจทย์การขายที่มีความซับซ้อนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังในยุคปัจจุบัน Complex Sales คือมีการติดต่อในหลายคน แต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป มีการตัดสินใจในหลายระดับ ซึ่งจะเหมาะกับการการขายที่ต้องติดต่อองค์กรของผู้ซื้อหลาย ๆ คน ในหลาย ๆ บทบาทนั่นเอง..หรือผู้ซื้อมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเช่น มีตัวแทนหลายส่วนเข้ามา เช่นการขายโครงการ เป็นต้น

โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น (More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็มารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษเช่นกัน และสิ่งที่จะได้รับคือ..

1) แนวคิดด้านการวางกลยุทธ์ในการขาย (เป็นประเด็นใหม่ ในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน) สำหรับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
2) การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Blue Sheet สำหรับหลักสูตร Strategic Selling ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
4) ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
5) การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
6) วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม Miller Heiman ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวกับ Miller Heiman ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งค่าครองชีพนั้น ต่ำกว่าประเทศต่างๆ จึงทำให้เงินลงทุนด้านโปรแกรมการยกระดับในการขายนั้น ประหยัดกว่ามากสำหรับในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • แนวคิดด้านการวางกลยุทธ์ในการขาย (เป็นประเด็นใหม่ ในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน) สำหรับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
 • การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Blue Sheet สำหรับหลักสูตร Strategic Selling ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
 • ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
 • การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
 • วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

การขายเชิงกลยุทธ์ เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมถ้าองค์กรของคุณกำลังพยายามที่จะ:

 • รักษาการอนุมัติการสั่งซื้อจากการตัดสินใจในการซื้อที่มีหลายคน
 • เข็มทิศที่ทำให้เข้าใจถึงการเมืองหรือสถานการณ์ภายในของผู้ซื้อหรือเป้าหมาย
 • เพิ่มความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นถึงสถานการณ์ของโอกาสการขายที่สำคัญ
 • จัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสมสำหรับสำหรับการขายที่มีการขายจำนวนมาก
 • เพิ่มความช่วยเหลือภายในทีมขายที่จะมุ่งไปสู่โอกาสของกลยุทธ์การขาย
 • พยากรณ์รายได้ด้วยวิธีการที่มีความละเอียดและแม่นยำมากที่สุด
 • เพิ่มอัตราส่วนในการปิดการขายสำหรับทุกโอกาสทางการขายที่มีรอบการขายยาวนาน

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems