World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร  Miller Heiman : Conceptual SellingTM Program

“Miller Heiman ไม่ใช่เป็นการอบรม แต่เป็นการยกระดับศักยภาพการขายจากกรณีการทำงานจริงของผู้เรียนแต่ละคน..ไม่มีการนำกรณีศึกษาหรือบทบาทสมมุติ(Role Play) มาใช้ จึงทำให้เห็นผลของประ สิทธิภาพการขายมากกว่า.. และมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามผลได้จริง ไม่ต้องเสียเวลาไปประ ยุกต์ใช้”

หลักการและเหตุผล

งานขายในปัจจุบันนั้นมีความท้าทายเพิ่มมากตามสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนทั้งสภาพการแข่งขัน ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ ทำให้กระบวนการของการขายนั้นมีความซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งซับซ้อนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เรียกว่า Complex Sales การวางกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ผู้แทนฝ่ายขายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกระบวนการหรือขึ้นตอนในการซื้อของผู้มีอิทธิพลในการซื้อว่ามีเกณฑ์หรือขั้นตอนอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าในทุกวัตถุประสงค์ของการซื้อ Miller Heiman Conceptual SellingTM Program ถูกออกแบบเพื่อใช้ ในการวางกลยุทธ์การขายทำให้ผู้แทนขายเข้าใจกระ บวนการการซื้อของลูกค้า ทำให้สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีอิทธิพลในการซื้ออย่างเป็นรูป ธรรม สร้างโอกาสในความสำเร็จในทุก ๆ การติดต่อกับลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดสำหรับยุคนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

โปรแกรมการยกระดับการขายของ Miller Heiman เป็นโปรแกรมลิขสิทธ์(License) จากประเทศ UK/USA โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลคู่มือมากว่า 15 ภาษา โดยโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้น การขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales ทำให้การปิดการขายได้กระชับขึ้น(More secure in Closing Sales) ลดระยะเวลาของรอบการซื้อ(Sales Cycle) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานในทุกประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการบรรยายนั้นสามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เอกสารก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็นภาษาไทย/ภาษา อังกฤษเช่นกัน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ในการขายที่เป็นรูปธรรมที่สุด ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งประเทศไทยนั้น ยังไม่มีใครพูดถึง หรือทราบมาก่อน เหมาะกับการขายที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Complex Sales หรือการติดต่อ การเข้าถึงความกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริงที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้า
 • การมองการขายเป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทิศทางที่ชัดเจนในด้านการขาย สามารถนำมาต่อยอดกับงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Green Sheet สำหรับหลักสูตร Miller Heiman Conceptual SellingTM ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานทำงานด้านการขาย อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องนำมาประยุกต์ใช้
 • ข้อมูลด้านการขายที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัย ด้านการขายมาแล้ว เป็น International Sales Research
 • การเข้าเป็นสมาชิก Alumni ที่มีสมาชิกมากว่า 2,500,000 คน ทั่วโลก ทำให้สามารถที่จะ Download ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยและข้อมูล เครื่องมือช่วยการขายต่าง ๆ รวมถึง เทคนิคใหม่ได้
 • วุฒิบัตร จาก สถาบัน Miller Heiman ประเทศ UK ซึ่งสามารถใช้ในการต่อยอด ถ้าต้องการ Certified Trainer ในหลักสูตรของ Miller Heiman ในอนาคตได้

 

เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสม ถ้าองค์กรคุณต้องการ…

 1. เปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์สู่การขายที่เป็นโซลูชั่น
 2. สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรากับคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม
 3. ทีมงานขายที่มีความเป็นมืออาชีพ
 4. ปฏิบัติการการขายที่มีความสม่ำเสมอในการวางแผนปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
 5. ให้มุมมองการบริหารจัดการที่ชัดเจนต่อโอกาสในการขาย
 6. มีความมั่นใจในกระบวนการของการขายของคุณว่า มีความสอดคล้องกับกระบวนการของการซื้อของลูกค้า
 7. พยากรณ์รายได้ด้วยวิธีการที่มีความละเอียดและแม่นยำมากที่สุด
 8. เพิ่มอัตราส่วนในการปิดการขายสำหรับทุกโอกาสทางการขายที่มีรอบการขายยาวนาน

สำหรับการลงทะเบียนโปรแกรม Miller Heiman ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวกับ Miller Heiman ทั่วโลก แต่ในประเทศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าประเทศต่างๆ จึงทำให้เงินลงทุนด้านโปรแกรมการยกระดับในการขายนั้น ประหยัดกว่ามาก

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems