World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ
“Key Account Management

“การรักษาลูกค้าคนสำคัญ (Key Account) เป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ”

หลักการและเหตุผล

ดังที่ทุกคนได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในยุคปัจจุบันนั้น สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้หลายองค์กรประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญ(Key Account) จึงเป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ(Key Account Management) จึงเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้เกิดกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
 2. ทำให้เข้าใจกลไกของการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
 3. เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้ที่ต้องการติดต่อกับบุคคลภายนอกองค์กร โดยเฉพาะลูกค้า ทำให้มีการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ผู้บริหารในสาขาต่าอง ๆ เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และกำหนดในเชิงนโยบาย

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

 • แนวทางการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า
 • เล็งเป้า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
 • วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารลูกค้าคนสำคัญถึงสำคัญ
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกค้าคนสำคัญ
 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน
 • การค้นหาและบริหารความคาดหวังของลูกค้าคนสำคัญแบบ Win-Win
 • การค้นหาและการจำแนกประเภทลูกค้าคนสำคัญในแต่ละองค์กร
 • เทคนิคการสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
 • การวางกลยุทธ์ K-A-M เพื่อความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 • กรณีศึกษา

วันที่ 2

 • โครงสร้างการจัดการลูกค้าคนสำคัญ
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ
 • การเตรียมความพร้อมที่สำคัญในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
 • การสื่อสารแบบลูกค้าคนสำคัญ
 • การติดต่อลูกค้าคนสำคัญแบบไม่ปฏิเสธ
 • การจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าคนสำคัญ
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าคนสำคัญ
 • ประเภทข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 • กรณีศึกษา

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30