World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร Dynamic Leadership 4.0

 

หลักสูตร Dynamic Leadership 4.0

การพัฒนาผู้นำเปรียบเสมือการพัฒนาความสำเร็จให้กับองค์กร เพราะผู้นำคือผู้บริหารจัดการ รับนโยบายจากผู้บริหารขั้นสูงมาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร ดังนั้นการผู้นำองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนที่จะขึ้นมาในตำแหน่งการเป็นผู้บริหาร กระบวนการพัฒนาผู้นำให้คำนึงถึงความสำเร็จขององค์กร ซึ่งต่างทราบดีว่าองค์ประกอบความสำเร็จนั้นมีมุมมองที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป การพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้นำ เพื่อนำทักษะมาใช้ในการพัฒนาหลักการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้พนักงานสามารถที่จะพัฒนาและมีความเข้าใจในหลักการเป็นผู้นำ และสามารถสร้างแรงจูงใจทำให้ทีมงานมีความต้องการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานนั้น ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้นำ เพราะผู้นำจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือถดถอยได้ เพราะผู้นำที่ทำงานเชิงรุกจะมีความ สามารถในการที่จะปกครองและทำให้ผลงานเป็นไปตามที่องค์กรอยากให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานหมาย ถึงทุก ๆ คนในทีมงาน และส่วนสุดท้ายคือการดำเนินการหรือกระบวนการของงานต่าง ๆ ที่แบ่งกันออกไปตามความรับผิดชอบ จากองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในทุกส่วนต้องทำงานหรือประสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งกระบวนการทำงาของผู้นำเชิงรุกต้องมีการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องผ่านผู้นำที่มีทักษะของการเป็นผู้นำเชิงรุก ที่จะต้องนำผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้องการขององค์กร ทักษะที่สำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  มาจากทักษะของการเป็นผู้นำเชิงรุก ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำจะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หลักสูตร “ผู้นำเชิงรุก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีเลิศ” Effective Dynamic Leadership for Excellent Performance ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่จะทำให้เข้าใจภาวะผู้นำและการต้องปฏิบัติตนเองบริหารตนเองเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน นำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสานความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของภาวะผู้นำเชิงรุกอย่าง “ผู้นำมืออาชีพ”
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน
 3. พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะเป็นผู้นำเชิงรุกที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง
  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารองค์กร
 5. เข้าใจมิติของความเป็นผู้นำเชิงรุก การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน
   และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

11 ปัจจัยความสำเร็จ

 • ความสามารถที่จะบริหารงานและจัดโครงสร้าง (Management & Organization)
 • มีความชัดเจนในคุณค่าของตนเอง (Clear Value)
 • วัตถุประสงค์ในชีวิตต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)
 • มุ่งเน้นความต้องการที่จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (Continuing personal growth)
 • ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (Self-Effective problem-Solving Skills)
 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์(The capacity to be creative and innovative)
 • มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Focus of Self Achievement)
 • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)
 • การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Collaboration as an Effective Team)
 • การพัฒนาแรงจูงใจทีมงาน (Motivation)
 • การเข้าใจในผู้อื่น (Understand The Others)

รายละเอียดหลักสูตร

 

Module1: ความสำคัญของการขึ้นเป็นผู้บริหารองค์กร

 • ความเข้าใจผิด เมื่อต้องขึ้นเป็นผู้นำทีมงาน
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในฐานะที่เป็นผู้นำ
 • บุคลิกและลักษณะที่สำคัญในการเป็นผู้นำองค์กร
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

Module2: วิเคราะห์ทีมงาน สร้างแนวทางการป้องกันที่ยั่งยืน

 • วิเคราะห์วัญญาณแห่งปัญหา ค้นหาความวิกฤตในการทำงาน
 • วิเคราะห์ปัญหา ความเข้าใจในวิกฤตของปัญหา
 • แนวทางการทำงานเชิงรุกเพราะพัฒนาความก้าวหน้าให้ทีมงาน
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ขจัดวิกฤตแบบถาวร
 • การทำงานเชิงรุก ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

 

Module3: กระตุ๊กต่อมคิด พัฒนาแนวทางความคิดให้สร้างสรรค์

 • ความสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา
 • การยกระดับและการพัฒนาฝให้ทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์
 • ขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

Module4: รูปแบบการบริหารจัดการแบบผู้นำมืออาชีพ

 • แนวทางการพัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำมืออาชีพ เพื่อการพัฒนทีมงาน
 • 4 คุณลักษณะที่สำคัญในการเป็นผู้นำมืออาชีพ
 • การสร้างบารมีในการบริหารทีมงาน ให้ทำงานด้วยใจ ได้ในทุกเรื่อง
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

Module5: วิเคราะห์ทีมงาน เข้าใจคุณลักษณะเพื่อวางแนวทางการบริหารรายบุคคล

 • ความสำคัญในการความเข้าใจความแตกต่างของทีมงาน
 • การออกแบบการบริหารจัดการตามแนวทางของความแตกต่างของคน
 • ความสำคัญในการสร้างแรงจูงจและการสร้างผลสำเร็จในการบริหารจัดการ
 • การสื่อสารและการสั่งการเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

Module6: การพัฒนาทีมงาน ให้เป็นทุนมนุษย์ เพื่อเป็น ทุนที่สำคัญขององค์กร

 • ความสำคัญในการพัฒนาทีมงาน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • วิเคราะห์สาเหตุที่คนไม่ชอบการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข
 • เทคนิคในการเปลี่ยนแนวคิดให้ทีมงานต้องการพัฒนาตนเอง
 • รูปแบบ เทคนิคในการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30