World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร เชิงรุก 

Effective Dynamic Leadership for Excellent Performance

 

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร เชิงรุก เพื่อผลงานที่ดีเลิศ

Effective Dynamic Leadership for Excellent Performance

ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้นำ..จำเป็นที่จะต้องสร้างรูปแบบในการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาในการบริหารจัดการต่อไปนี้

 • ขจัดความสับสนในการขึ้นเป็นผู้นำ ทำให้เข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้นำ
 • ขจัดการใช้อารมณ์ในการบริหารจัดการ มีความเป็นเหตุผลในทุกการตัดสินใจ
 • ขจัดความไม่สมดุลย์เชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขจัดปัญหาของการขาดทิศทาง ทำงานด้วยความสับสนในการบริหารทีม
 • ขจัดความไม่เข้าใจในการสื่อสารกับทีมงานที่มีความแตกต่างกันให้หลายรูปแบบ
 • ขจัดความไม่เข้าใจการพัฒนาทีมงาน ทำให้หลายครั้งต้องลงไปปฏิบัติเอง ไม่มีแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
 • ขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ และการสร้างบารมีภายใต้การบริหารจัดการ..
 • การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อ..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • สร้างแรงจูงใจ การโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงาน
 • และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล

แนววิธีการทำงานของ ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาความคิด การกระทำของตนเองให้เป็นผู้นำเชิงรุก ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน ด้วยหลักการประสานงานใจ ให้ได้ในทุกฝ่าย และทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็น ผู้บริหาร หรือ ผู้นำเชิงรุก ที่จะต้องนำผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้องการขององค์กร

การเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะอยู่ไหนตำแหน่งก็ตา เช่น ตำแหน่งที่ถูกเรียกว่าผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการ360 องค์ศา ผู้จัดการอัจฉริยะ ล้วนต้องการ ทักษะการบริหารคนที่มีสำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  มาจากทักษะของการเป็นผู้บริหารเชิงรุก ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำ หรือทักษะการเป็นผูบริหาร จะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หลักสูตร “ผู้บริหารเชิงรุก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีเลิศ” Effective Dynamic Leadership for Excellent Performance ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่ผ่านการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล ที่จะทำให้เข้าใจภาวะผู้นำเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสาน ความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม ในแนวความคิดของการบริหารจัดการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการเป็นผู้นำ หรือ ผู้บริหารเชิงรุก
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เป็นผู้บริหารที่ทำงานในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาความสามารถ ที่มาจากจิตใจภายใน พร้อมการฝึกทักษะเป็นผู้นำเชิงรุกที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง
  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 4. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 5. มีองค์ประกอบที่ทำให้มีเครื่องมือในการเป็น ผู้นำเชิงรุก หรือ ผุ้บริหารเชิงรุก ด้วยการการสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ


ผู้จัดการทุกคน ผู้บริหารทุกคน ผู้ที่กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหาร ผู้นำ หัวหน้างาน ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย ผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลทีมงาน ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการทำงาน และผู้ที่ต้องการเจริญเติบโตในอาชีพการทำงานได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ–ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะในการบริหารทีมงาน ที่มุ่งเน้นความสำเร็จของทีมงาน
 • สร้างผลสำเร็จจากทักษะของทีมงาน ที่ต้องเร็ว คม และชัดเจน
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร ทำในฐานะของการเป็นผู้บริหารทีมงาน
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมงาน และทำอย่างไรให้เก็บรายละเอียดขององค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานให้ประาบความสำเร็จ
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการทำงานเฉพาะตัว ของผู้บริหาร ที่สำคัญ
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน ให้ทีมงา
 • การจัดโครงสร้าง (Organizing) การแบ่งเขตความรับผิดชอบและการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)
 • หลักการสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังให้ทีมงานให้ทำงานเชิงรุก

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้าง1: ความสำคัญของการขึ้นเป็นผู้บริหารทีมงาน : Leadership Skills

 • วิเคราะห์ปัจจความสำเร็จของผู้บริหารเชิงรุก
 • แนวคิดของการบริหารงานในทศวรรษหน้า มีมีแนวคิดการบริหารแบบองค์รวม
 • ความเข้าใจผิดในบทบาทและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตาม ทำให้ไม่สร้างผลผลิตของงาน
 • องค์ประกอบการบริหารงานยุคใหม่ เพื่อให้ทันยุค ทันสมัย
 • การวิเคราะห์บทบาทในการทำงานฐานะของการเป็นผู้นำทีมงาน
 • บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ การวางตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของผู้นำ
 • Workshop: ให้แนวคิดโดยวิทยากร, กรณีศึกษา, วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

โครงสร้าง 2: การสร้างและพัฒนาความมีเหตุผลในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืน : Assertive Skills

 • ค้นหาความเป็นตัวตนของตนเอง สร้างความมั่นคงในกรบริหารจัดการ
 • ความสำคัญในการบริหารจัดการภายใต้วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เป็นเหตุผล
 • วิเคราะห์สัญญาณแห่งปัญหา ค้นหาความวิกฤตในการทำงาน
 • วิเคราะห์ปัญหา ความเข้าใจในวิกฤตของปัญหา พัฒนามุมมองที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจในการบริหารปัญหา
 • แนวทางการทำงานเชิงรุกเพราะพัฒนาความก้าวหน้าให้ทีมงาน
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ด้วยการบริหารด้วยหลักที่เป็นเหตุผล เพื่อขจัดวิกฤตในการทำงานแบบถาวร
 • Workshop: กรณีศึกษา, วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

โครงสร้างที่3: กระตุ๊กต่อมคิดเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงตรรกะในการทำงาน : Logical Thinking for Leadership

 • ความสำคัญในการพัฒนาความคิดเชิงตรรกะเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา
 • องค์ประกอบการคิดเชิงตรรกะเพื่อทำให้ได้ผลสำเร็จในการทำงาน
 • ขั้นตอนการพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
 • การบริหารข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่สำคัญในการใช้เพื่อการคิดเชิงตรรกะ
 • การประยุกต์แนวคิดเชิงตรรกะเพื่อนำไปใช้ในการบริหารทีมงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา, วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

โครงสร้างที่ 4: การสื่อสาร การโค้ชชิ่งและการสร้างแรงจูงใจ เพื่อ การพัฒนาทีมงาน ให้เป็นทุนมนุษย์ เพื่อเป็นทุนที่สำคัญขององค์กร : Communication Coaching & How to motivate subordinates.

 • การออกแบบการบริหารจัดการตามแนวทางของความแตกต่างของคน
 • ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและการสร้างผลสำเร็จในการบริหารจัดการ
 • การสื่อสารและการสั่งการเพื่อผลสำเร็จในการทำงานทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ความสำคัญในการพัฒนาทีมงาน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • วิเคราะห์สาเหตุที่คนไม่ชอบการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข
 • เทคนิคในการเปลี่ยนแนวคิดให้ทีมงานต้องการพัฒนาตนเอง
 • รูปแบบ เทคนิคในการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การโค้ชชิ่ง เพื่อการค้นหาศักยภาพของทีมงานในแต่ละคน ทำให้ได้ผลสำเร็จของงานสูงสุด
 • Workshop: กรณีศึกษา, วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

ความรู้สึกจากผู้เข้าอบรม

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้บริหาร.หลักสูตร ผู้จัดการ.หลักสูตรผู้นำ

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30