World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร หัวหน้างานเชิงรุก เพื่อผลงานที่ดีเลิศ

หลักสูตร หัวหน้างานเชิงรุก เพื่อผลงานที่ดีเลิศ
“Dynamic Supervisory Skills for Effective Performance

“ขึ้นเป็นหัวหน้างาน ด้วยแนวทางที่แม่นยำ นำทุกการบริหารจัดการ เพื่อผลงานที่ดีเลิศ”

                                                       ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมขาย คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่..                                                                                                                     1. ทีมขายไม่ตั้งใจขาย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขาย                                                               
                                                               2. ทีมขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้
                                                               3. ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ
                                                               4. ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงานของตนเอง
                                                               5. ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้
                                                               6. ทีมขายการขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขาย ทำให้มีความสับสนและขาดทิศทาง
                                                               7. ข้อขัดแย้งในทีมขายด้วยกันเองจนส่งผลกับยอดขายของทีม
                                                               8. ปัญหาต่าง ๆ ในทีมขายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานนั้น ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหัวหน้างาน เพราะหัวหน้างาน จะมีบทบาทหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือถดถอยได้ เพราะหัวหน้างานที่ทำงานเชิงรุกจะมีความสามารถในการที่จะปกครองและทำให้ผลงานเป็นไปตามที่องค์กรอยากให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานหมาย ถึงทุก ๆ คนในทีมงาน และส่วนสุดท้ายคือการดำเนินการหรือกระบวนการของงานต่าง ๆ ที่แบ่งกันออกไปตามความรับผิดชอบ จากองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในทุกส่วนต้องทำงานหรือประสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งกระบวนการทำงานของหัวหน้างานเชิงรุกต้องมีการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องผ่านหัวหน้างานที่มีทักษะของการเป็นหัวหน้างานเชิงรุก ที่จะต้องนำผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้องการขององค์กร ทักษะที่สำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  มาจากทักษะของการเป็นหัวหน้างานเชิงรุก ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นหัวหน้างาน การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำจะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หลักสูตร หัวหน้างานเชิงรุก เพื่อผลงานที่ดีเลิศ “Dynamic Supervisory Skills for Effective Performance” ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่จะทำให้เข้าใจภาวะผู้นำและการต้องปฏิบัติตนเองบริหารตนเองเช่นเดียวกับหัวหน้างานมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน นำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสานความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของภาวะผู้นำเชิงรุกอย่าง “หัวหน้างานมืออาชีพ”
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน
 3. พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะเป็นหัวหน้างานเชิงรุกที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง
  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารองค์กร
 5. เข้าใจมิติของความเป็นหัวหน้างานเชิงรุก การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน
  และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

วามสำเร็จขององค์กร มี 11 ปัจจัยหลักของการพัฒนาภาวะผู้บริหารจัดการ ดังต่อไปนี้

 • บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้างาน (Role & Responsibility)
 • ลูกค้าต้องมาก่อน (Customer first)
 • คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง (Quality first)
 • เพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน (Employee value):
 • มุ่งเน้นความต้องการที่จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (Continuing Personal Growth)
 • การเข้าใจในผู้อื่น (Understand The Others)
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
 • ความสามารถที่จะบริหารงานและจัดโครงสร้าง (Management & Organization)
 • การวางแผน (Effective Planning)
 • วัตถุประสงค์ในชีวิตต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)
 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์(The capacity to be creative and innovative)
 • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)
 • การพัฒนาแรงจูงใจทีมงาน (Motivation)

องค์ประกอบ 6 ด้าน ในการสร้างแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ

             1.ผลสำเร็จขององค์กร
             2.การทำงานเป็นทีม
             3.ภาวะผู้นำ
             4.การบริหารทีมงาน
             5.การสื่อสารและการฟัง
             6.การสร้างแรงจูงใจ

5 กระบวนการหลัก ๆ ของ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะสร้าง
หลักการบริหารจัดการ ได้แก่

ขั้นที่ 1: เข้าใจตนเอง เข้าในสภาวะแวดล้อม: Exploring the present
            การเข้าใจตนเองและสภาวะแวดล้อมต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในทุกมิติทั้งในแง่ที่ดีและในแง่ที่ไม่ดี ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายในการวิเคราะห์ตนเองแต่เป็นความสำคัญที่จะต้องเข้าใจตนเองเพื่อสร้างภาวะผู้นำในตนเอง

ขั้นที่ 2: เป้าหมายของตนเอง เป้าหมายองค์กร: Visioning the Future
            เป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ อธิบายได้ว่าความต้องการหรือความปรารถนาที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งมุมมองที่อยากจะเป็นในอนาคตนั้น มีความสำคัญที่จะทำให้คนเปลี่ยนไป เพราะถ้าคนใดที่ขาดเป้าหมายก็จะทำให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการขับเคลื่อน ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ดังนั้นถ้าใครก็ตามปราศจากความต้องการที่แท้จริง ก็จะทำให้มีโอกาสในการบรรลุถึงเป้าหมายในตนเองได้น้อยลง ส่งผลทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ

ขั้นที่ 3: เข้าใจผู้อื่น สื่อสารและโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะลดช่องว่างในการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะในการโน้มน้าวใจ
ใช้วาทศิลป์ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4: เข้าใจหลักการเป็น ผู้นำเชิงรุก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีเลิศ Effective Dynamic  Leadership for Excellent Performance
             มีแนวทางในกาบริหารจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการเป็นผู้นำยุคใหม่ ทำให้ตนเองมีแนวทางที่ชัดเจน สามารถนำไปช้ในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ขั้นที่ 5: ปิดช่องว่าง: Bridge the Gap
              ขั้นที่สี่เป็นขั้นตอนของการเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน ลดช่องว่างที่จะทำให้ตนเองไม่ประสบความสำเร็จ การวางแผนที่จะเปลี่ยนเพื่อลดช่องว่าง จึงเป็นความสำคัญทั้งในมุมของคุณภาพและปริมาณ คือต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะยกระดับของตนเอง ซึ่งต้องมีงานหลักที่ต้องทำเพื่อปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่

 

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: ความสำคัญของการขึ้นเป็นหัวหน้างาน
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน
 • ความเข้าใจผิด เมื่อต้องขึ้นเป็นหัวหน้างานเพื่อบริหารทีมงาน
 • องค์ประกอบการเป็นหัวหน้างานต้องเข้าใจเพื่อการประยุกต์ใช้
 • ปรับมุมมอง เปลี่ยนความเข้าใจ ความแตกต่างของหัวหน้างานและพนักงาน
 • หลักการบริหาร 4 ด้านที่หัวหน้างานต้องทำเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน
 • บุคลิกและลักษณะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างานองค์กร
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ,การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
Module 3: วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปัญหาให้ได้ประสิทธิผล
 • วิเคราะห์สัญญาณแห่งปัญหา ค้นหาความวิกฤตในการทำงาน
 • วิเคราะห์ปัญหา ความเข้าใจในวิกฤตของปัญหา
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตามแนวทางที่สร้างสรรค์
 • เครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนงานให้ประสบความสำเร็จ
 • การเพิ่มผลผลิตในการทำงานประสิทธิภาพจากการวางแผนงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ,การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
Module 5: การสื่อสารเพื่อการสั่งการ ควบคุม การประสานงาน การทำงานเป็นทีม
 • ความสำคัญของการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
 • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
 • ประเภทของการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการประสานงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
 • ความสำคัญของการควบคุมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • กระบวนการควบคุมและการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการควบคุม
 • การประยุกต์เรื่องการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ,การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
Module 2: แนวทางการพัฒนาคุณภาพในการทำงานแบบองค์รวม
 • วิเคราะห์แนวทางการทำงานของหัวหน้างานในภาพรวม
 • ความสำคัญในเข้าใจงานในรูปแบบ “ใจเขา ใจเรา”
 • ความสำคัญของต้นน้ำ :ลูกค้าในองค์กร ลูกค้าภายนอกองค์กร
 • แนวทางการพัฒนา กลางน้ำ และ ปลายน้ำ :คุณภาพมาก่อน
 • แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
 • การทำงานเชิงรุก ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่ง
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ,การปรึกษากลุ่ม,อภิปรายและนำเสนอ
Module 4: การวางแผนงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามแนวคิดของ “หัวหน้างานเชิงรุก
 • สาเหตุที่หัวหน้างานต้องมีการวางแผนเพื่อการทำงาน
 • ความสำคัญของการวางแผนงานต่อความสำเร็จในการทำงาน
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของการวางแผนงาน
 • กระบวนการในการวางแผน
 • การค้นหาแก่นแท้ของสาเหตุเพื่อทำให้แผนงานประสบความสำเร็จ
 • การวางแผนเพื่อการบริหารการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • ประเภทและระดับของแผนงานของการวางแผนงาน
 • ขั้นตอนและความสำเร็จในการวางรูปแบบของแผนงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ,การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ
Module6: การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาทีมงาน เพื่อเป็น ทุนที่สำคัญขององค์กร
 • ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน
 • ความสำคัญในการพัฒนาทีมงาน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • ความหมายของการพัฒนาทีมงานและองค์ประกอบการบริหารจัดการทีมงาน
 • วิเคราะห์สาเหตุที่คนไม่ชอบการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข
 • เทคนิคในการเปลี่ยนแนวคิดให้ทีมงานต้องการพัฒนาตนเอง
 • รูปแบบ เทคนิคในการพัฒนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • หลักการพัฒนาทีมงานที่สำคัญและการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน
 • ประเภทของการพัฒนาทีมงานและหลักวิธีการพัฒนาทีมงานให้ถูกต้อง
 • วิเคราะห์หลักวิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงาน: การเป็นโค้ช การให้ข้อมูลย้อนกลับ On-The-Job Training
 • หลักการสื่อสารเพื่อผลสำเร็จในการโค้ชงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • รูปแบบการโค้ชงานให้ทีมงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30