World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

 

The Super Manager

“แม่นยำ เฉียบคม ในทุกย่างก้าว”

ของการบริหารจัดการ คุณสมบัติที่สำคัญของ “ผู้จัดการอัจฉริยะ”

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้หรือไม่..

 • การบริหารงานด้วยความสับสน ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
 • ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานขององค์กร
 • ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
 • ขึ้นเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าใจว่า..บทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการคืออะไร?
 • การสร้างอำนาจภายใต้ภาวะผู้นำ..ทำได้อย่างไร..ให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ ในการดำเนินธุรกิจนั้น ผู้จัดการย่อมมีบทบาทมากในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กร ๆ นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกท่านที่ต้องเข้าใจถึงกลไกเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่นั้น ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรต่างมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองนั้นไปสู่เป้าหมายได้ ดังนั้น “ผู้นำ” ซึ่งการเป็นสุดยอดผู้นำนั้น คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์การมาใช้ในการบริหารงาน โดยอาศัยกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเครื่องมือที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ อาทิ เช่น เครื่องมือในการบริหารทีมขาย จึงกล่าวได้ว่า ผู้ใดที่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการแล้ว ถ้าสามารถทราบได้เทคนิค วิธีการ ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้จัดการอัจฉริยะย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยแท้ แต่ถ้าองค์กรใดขาดหลักในการบริหารงาน ก็จะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ย่อมทำให้ผลผลิตในการทำงานไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการบริหารจัดการในแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงาน และองค์ประกอบของงาน ซึ่งการบริหารจัดการนั้นจะทำให้เกิดสมดุลย์ในการทำงานทั้งสามส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร The Super Manager: How to improve your organization productivities?”  เป็นหลักสูตรที่นำมาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมการบริหารงานแบบคนไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทของการบริหารจัดการ พัฒนาการสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากทีสุดในขณะนี้ คือการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ “Active Adult Learning” และยังได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริงและได้ผล  

วัตถุประสงค์

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์และทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน จะมีความเข้าใจใน หลักการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
 2. มีความเข้าใจหลักการผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่ละระดับ
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

Module 1: Why The Super MANAGER is more Important?

 • ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกับบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
 • ความสำคัญของผู้จัดการสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้จัดการ
 • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู้จัดการ
 • บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นผู้จัดการและบุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการ
 • Workshop1: ทำแบบทดสอบความเข้าใจในการเป็นผู้นำ

Module 2: หลักในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความสำเร็จของทีมงาน

 • แนวคิดเรื่องหลักการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
 • หลักการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความสำเร็จ
 • การบริหารจัดการและมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร
 • การรับทราบถึงปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ
 • ความหมายของคำว่าปัญหาในองค์กร และวิเคราะห์ประเภทของปัญหา
 • การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 

วันที่ 2

Module 3: การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการบริหารงาน

 • การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
 • การวางและวิเคราะห์บลูพริ๊นท์ในการทำงานเพื่อยกระดับการทำงาน
 • การยกระดับก่อนและหลังกิจกรรมการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
 • ขั้นตอนในการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิผล
 • Workshop

 

Module 4: เครื่องมือและหลักในการบริหารงาน

 • การวางแผนเพื่อการบริหารการทำงาน
 • ประเภทของการวางแผนงาน
 • ขั้นตอนและความสำเป็นในการวางรูปแบบของแผนงาน
 • แนวคิดและวิธีการสั่งการเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
 • ประเภทของการสั่งการและการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
 • Workshop

วันที่ 3

Module 5: เครื่องมือและหลักในการบริหารงาน (ต่อ)

 • แนวคิดเรื่องการควบคุมเพื่อให้ได้ประสิทธิผลในการทำงาน
 • เทคนิคการควบคุมในบริหารจัดการองค์กร
 • ความสำคัญของการประสานงานในฐานของการเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ
 • หลักการประสานงานเพื่อให้ได้งานได้ผลงาน
 • Workshop

 

Module 6: การเพิ่มผลผลิตจากการพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

 • ความหมายในการพัฒนาทีมงาน
 • แนววิธีในการพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกทีม
 • แนวคิดในการพัฒนาทักษะและความสามารถของทีมงาน
 • เข้าใจในเรื่องจิตวิทยาความปรารถนาและคุณลักษณะของมนุษย์
 • การโค้ชชิ่ง (Coaching) ทีมงานอย่างไร ให้โดนใจ
 • เข้าใจถึงกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ที่สำคัญของคน
 • หลักวิธีการสื่อสารเพื่อการสอนงานให้ทีมงานได้ดังใจนึก
 • การสอนงานแบบโค้ชชิ่ง Coaching
 • วิเคราะห์การสอนงานที่สำคัญในแต่ละประเภท
 • Workshop

วันที่ 4

Module 7: ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ

 • ความสำคัญของภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ
 • 4 คุณลักษณะของผู้นำและการเข้าใจลักษณะรูปแบบของตนเอง
 • ภาวะผู้นำกับการมีอำนาจในการบริหาร
 • ภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการ
 • ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างาน
 • การปรับทัศนคติและการแก้ไขปัญหาในสภาวะต่างๆ
 • ทัศนคติและการปรับทัศนคติของทีมงาน
 • การจัดการกับปัญหาและภาวะกังวลของทีมงาน
 • Workshop

วันที่ 5

Module 8:การวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจองค์ประกอบการบริหารจัดการ
 • เข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญของพฤติกรรมการแสดงออกของทีมงาน
 • จิตวิทยาการทำงานร่วมกับและปกครองผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักการปฏิสัมพันธ์แบบเข้าถึงใจให้ทีมงานรักในฐานะผู้จัดการอัจฉริยะ
 • วิเคราะห์บุคลิกและการปฏิสัมพันธ์รายบุคคล
 • ความสำคัญของการสื่อสารและการบริหารจัดการ
 • วิเคราะห์แก่นแท้ของตนเอง วิเคราะห์ผู้อื่น เพื่อเข้าใจหลักกลไกการสื่อสารรายบุคคล
 • เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้ากับลูกน้อง ในรูปแบบ Win-Win
 • จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ความสำคัญของการสื่อสารและการบริหารจัดการ
 • วิเคราะห์แก่นแท้ของตนเอง วิเคราะห์ผู้อื่น เพื่อเข้าใจหลักกลไกการสื่อสารรายบุคคล
 • เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้ากับลูกน้อง ในรูปแบบ Win-Win
 • Workshop

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study
 • Clip Video

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30