World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ The Power of Persuasion

เปิดเผยความลับที่สำคัญที่คุณต้องรู้.. ที่ นักเจรจาต่อรองระดับโลกนำมาใช้ เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะในทุกสนามของการเจรจาต่อรอง


กระแสของการแข่งขันทางธุรกิจนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การโน้มน้าวใจ ในทุกรูปแบบถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะควบคุมในทุกสถานการณ์ให้จงได้ ด้วยเหตุผลคือการที่ต้องการทำให้ตนเองนั้นอยู่ในสภาวะที่อยู่เหนือสภาพของการแข่งขัน กล่าวคือคู่ที่สนทนาด้วยนั้นจะคล้อยตามในสิ่งซึ่งทำการสนทนาในครั้งนั้นๆ และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ ปราศจากอคตินิยม

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระแสของการแข่งขันทางธุรกิจนั้นมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การโน้มน้าวใจในทุกรูปแบบถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะควบคุมในทุกสถานการณ์ให้จงได้ ด้วยเหตุผลคือการที่ต้องการทำให้ตนเองนั้นอยู่ในสภาวะที่อยู่เหนือสภาพของการแข่งขัน กล่าวคือคู่ที่สนทนาด้วยนั้นจะคล้อยตามในสิ่งซึ่งทำการสนทนาในครั้งนั้นๆ และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ ปราศจากอคตินิยม ดังเช่นผู้นำระดับโลกล้วนแต่ใช้หลักจิตวิทยาการโน้มน้าวใจมาเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้คนรอบข้างนั้นมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่า จะเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ จะต้องถูกวัดและประเมินความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งบ่อยครั้งนั้นที่การประเมินนั้นจะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย ด้วยเหตุเนื่องจากการขาดหลักที่สำคัญในการโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นนั้นคล้อยตาม เห็นด้วย หรือแม้แต่การช่วยเหลือ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในหลากหลายองค์กรต่างหันมาทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมถึงจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ เพื่อความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตร “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ: The Power of Persuasion” นั้นเป็นการผสมผสานการโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหนึ่งผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิทยา ทำให้มีความเข้าใจได้ขัดเจนและที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งนำมาซึ่งความได้แต้มต่อและนำมาซึ่งผลประกอบการหรือตามความคาดหวังที่องค์กรมีไว้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เข้าใจในหลักการกลไกที่จะให้ในการขับเคลื่อนความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • ทฤษฎีที่สำคัญที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เช่น หลักการโน้มน้าวใจ ทฤษฎีเกม
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดหลักสูตร


วันที่ 1 หลักวิธีการโน้มน้าวใจกับการเจรจาต่อรอง

 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบ “ชนะ” ทุกกรณี
 • ทฤษฎีเกม (Game Theory) กับการเจรจาต่อรองและการไปประยุกต์ใช้
 • แนวคิด การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win, เกมศูนย์ , เกมบวก, และเกมลบ
 • ความสำคัญในการโน้มน้าวใจกับการเจรจาต่อรอง
 • บทบาทในการโน้มน้าวใจและวิธีการที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
 • วิเคราะห์จุดอ่อนผู้ที่ต้องโน้มน้าวใจเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • องค์ประกอบการโน้มน้าวใจ และวิธีการนำไปปฏิบัติ
 • 8 หลักวิธีการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
 • ชมวีดีทัศน์และทำWorkshop

วันที่ 2 กลยุทธ์การโน้มน้าวใจเพื่อให้ได้เปรียบในสนามการเจรจาต่อรอง

 • การวิเคราะห์ความคล้อยตามการโน้มน้าวใจ
 • หลักการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้
 • การแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
 • แนวคิด เรื่องความเคยชินและการมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจ
 • การปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผู้อื่นคล้อยตามแบบปราศจากเงื่อนไข
 • กระแสสังคมและกลวิธีการโน้มน้าวอย่างได้ผล
 • การสร้างข้อจำกัด เพื่อขจัดความขัดแย้งในใจผู้อื่น
 • การสร้างอิทธิพลเหนือใจ ให้ผู้อื่นทำตาม
 • การประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองในชีวิตจริง
 • ชมวีดีทัศน์และทำWorkshop

วิธีการสัมมนา 

 • ดัดแปลงมาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University
 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
 • บทบาทสมมุติ
 • กรณีศึกษา (Case Studies)
 • ชมวีดีทัศน์

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30