World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
“Advance Modern Leadership for Division”

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
“Advance Modern Leadership for Division”

“คน” คือกลไกของความสำเร็จที่แท้จริงในการบริหารจัดการ ซึ่งในทางกลับกัน “คน” ก็สามารถที่จะทำลายทุกสิ่งได้เช่นกัน ดังนั้นการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จึงมุ่งให้มีการบริหารงานเชิงรุก ผู้นำต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการงานบุคคลทำให้การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ

หลักการและเหตุผล

คำว่า “ผู้นำ” คือคนที่ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรให้สามารถที่จะทำงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่คาดหวัง องค์กรใดมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพเท่ากับว่าองค์กรนั้นสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวด เร็ว การมีผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้นำที่ไม่เคยทำงานผิดพลาด แต่ผู้นำที่ดีคือการเรียนรู้ความผิดพลาดและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุงตนเองและปรับปรุงทีมงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสามารถที่จะทำงานไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของผู้นำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลให้การทำงานของทีมนั้นมีผลออกมาเป็นเช่นไร ด้วยทักษะที่สำคัญที่จำเป็นการบริหารจัดการคน บริหารจัดการงานต้องมีความสัมพันธ์กันในทุกมิติ ซึ่งหลักสำคัญหรือหัวใจของการบริหารจัดการคือการบริหารคนให้ไปบริหารงานที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความ สำเร็จ เพราะต่างทราบดีว่า “คน” คือกลไกของความสำเร็จที่แท้จริงในการบริหารจัดการ ซึ่งในทางกลับกัน “คน” ก็สามารถที่จะทำลายทุกสิ่งได้เช่นกัน ดังนั้นการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จึงมุ่งให้มีการบริหารงานเชิงรุก ผู้นำต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการงานบุคคลทำให้การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ Advance Modern Leadership for Division ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวให้กับผู้นำระดับบริหารจัดการที่จะสามารถช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการทำงานและการสร้างบุคลากร ทำให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจในกลไกการบริหารทีมงานผ่านเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลากรเพื่อสร้างทีมงานให้เป็นทุนที่สำคัญขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะของผู้นำมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้องค์กรมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ตลอดจนเป็นตัวที่จะสนับสนุนให้องค์กรมีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพลังของการพัฒนาทีมงานของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทในการบริหารจัดการงานในฐานที่เป็นผู้นำทีมงาน
 2. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจองค์ประกอบในการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการสร้างทีมงานผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจใน แนวคิด ขั้นตอน และหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ สำหรับพนักงานที่ไม่ทำงานทรัพยากร และนักบริหาร ทรัพยากรบุคคลทุกท่าน
 5. เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่าตลอดจนความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำในองค์กร
 • เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ สร้างคน สร้างงานให้มีความสัมพันธ์กัน
 • มีแนวทางการบริหารจัดการทีมงานผ่านการกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารทีมงานด้วยหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี
 • มีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป
เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

 

วันที่ 1 : ความสำคัญของผู้นำเชิงรุก

 • แนวการบริหารจัดการภายใต้กฎเกณฑ์เชิงรุก
 • ความสำคัญและบทบาทที่สำคัญของผู้นำเชิงรุก
 • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเป็นผู้นำ
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อต้องขึ้นบริหารจัดการ
 • 4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของการเป็นผู้นำทีมงาน
 • การพัฒนาทักษะที่สำคัญที่ต้องใช้ในการขึ้นเป็นผู้นำ
 • การสร้างคนให้เป็นทุนขององค์กรตามหลักการพัฒนาทุนมนุษย์:Human Capital
 • กระบวนการการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การสร้างบรรทัดฐานในการบริหารงานทีมงาน
  • แนวทางการจัดทำสมรรถนะของทีมงานตามแนว Competency
  • หลักการวิเคราะห์งาน Job Analysis
   – การวิเคราะห์งานกับการจัดโครงสร้างองค์กร
          – หลักการวิเคราะห์งาน
          – การจัดทำ Job Description
 • การประเมินและพัฒนาทีมงานให้มีผลสำเร็จของการทำงาน

  • รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาทีมงาน
  • รูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาทีมงานให้ได้ประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด
  • หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาทีมงาน
  • การสอนงาน การโค้ชชิ่ง การเป็นพี่เลี้ยง On-The-Job Training
  • แนวทางในการประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
 • การพัฒนาสายอาชีพพนักงาน (Career development)

 • การจัดทำแผนก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)
 • การพัฒนาความก้าวหน้าข้ามสายการทำงาน (Job Rotation)
 • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
 • การจัดทำ Work Shop และการระดมสมอง

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30