World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและข้อขัดแย้ง 
เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

หลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้อขัดแย้ง
“Change & Conflict Management

การเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้อขัดแย้งภายนองค์กร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

 • ให้มีความรู้ (knowledge)
 • ความเข้าใจ (Understand)
 • ให้มีทักษะ ความชำนาญ (Skill) และ
 • ให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการบริการการเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้อขัดแย้ง

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้ต้องการการพัฒนาจนกระทั่งเกิดการตระหนักรู้และนำมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรนั้นๆ

หลักการและเหตุผล

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เป็นความจำเป็นที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นที่ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ในองค์กรชั้นนำต่างมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนองค์กร ผ่านการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ เป้าหมายหรือความคาดหวังที่องค์การต้องการให้ก้าวทันต่อสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง จะมีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใน การเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือบางครั้งต้อเปลี่ยนแปลงทั้งนอกและในไปในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้พนักงานทุกคนมีการตื่นตัว ปรับตัวทันต่อบริบทที่เปลี่ยนไป ทำให้พนักงานทุกคนต้องเข้าใจกลไกในการทำงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่หยุดนิ่ง ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการที่จะสร้างแบบแผนในการพัฒนา หรือทำให้การเปลี่ยนแปลงมีแบบแผนที่ชัดเจน และการจัดการกับข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลที่ดีกว่า ได้รับผลลัพธ์ที่เร็วกว่าและประสบความสำเร็จ เพราะทุกคนมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงไม่มีข้อขัดแย้ง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการถูกบีบบังคับหรือการได้รับแรงกดดัน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกคนเข้าใจถึงสภาวะการที่จำเป็นที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงานในองค์กร พนักงานบางคนเกิดความไม่แน่ใจ ไม่พอใจ ท้อแท้ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เกิดความขัดแย้ง และอื่น ๆ  สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดผลเสียต่อองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถ้าพนักงานทุกคนทีการตระหนักรู้เข้าใจและยินดีที่จะปฏิบัติก็จะทำให้ความขัดแย้งลดน้อยลงหรือไม่มี

หลักสูตร “บริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้อขัดแย้งเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” “Change & Conflict Management for Excellent Performance Program” ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ มีรูปแบบ ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร จะสามารถทำให้พนักงานทุกคนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง และสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนในองค์กร เพื่อการเปลี่ยนแปลง! ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทำให้ผลลัพธ์การบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีและสามารถเพิ่มผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของการทำงานให้ดีเลิศ
 2. สามารถระบุองค์ประกอบและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร
 3. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. เข้าใจปัจจัยที่ทำให้มีการขัดแย้งและแนวทางในการจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 5. บริหารความขัดแย้ง โดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ


ผู้บริหารองค์กร (Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader) พนักงานทุกระดับที่อยู่ในเส้นทางการเปลี่ยนแปลง และ บริหารข้อขัดแย้ง: Change and Conflict Management และผู้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง และ บริหารข้อขัดแย้ง: Change and Conflict Management

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ในหลักสูตรนี้ ท่านผู้บริหารสามารถระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร รวมไปรู้จักกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง และจัดการกับความขัดแย้ง โดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน

ปัจจัยหลักของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและ
การจัดการข้อขัดแย้ง 

 • ความสามารถที่จะบริหารตนเอง (Self-Management)

 • มีความชัดเจนในคุณค่าของตนเอง (Clear Value)

 • วัตถุประสงค์ในชีวิตต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)

 • มุ่งเน้นความต้องการที่จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (Continuing personal growth)

 • ทักษะในการวิเคราะห์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (Self-Effective problem-Solving Skills)

 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มนวตกรรมใหม่ ๆ (The capacity to be creative and innovative)

 • มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Focus of Self Achievement)

 • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)

 • การทำงานร่วมกัน (Collaboration as a Team)
 • การพัฒนาแรงจูงใจในตนเอง (Self-Motivation)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำงาน(Productivities Improvement)

รายละเอียดหลักสูตร

 • Pre-Work Online: เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง 1 สัปดาห์ก่อนทารอบรม ทางสถาบันจะจัดให้มีการทำ Pre-Work Online เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบัน StepPlus Training

วันที่1 : ความสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
            การบริหารความขัดแย้งConflict Management ในองค์กร

 • ความสำคัญของบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • ทำไมจะต้องเปลี่ยน
  • วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวม
  • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • องค์ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  • วงจรการเปลี่ยนแปลง
  • ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
  • องค์ประกอบนสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลง
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลง
  • 8 ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง
  • วิเคราะห์ความล้มเหลว และข้อควรระวังของการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทและความรับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง
  • บทบาท และหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ทักษะและความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลง
  • การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
  • มุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม สรุป และจัดทำแผนปฏิบัติการรายบุคคล

วันที่2 : เส้นทางการบริหารข้อขัดแย้ง เพื่อประสิทธิผล
            สูงสุดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • ความสำคัญของบริหารข้อขัดแย้งเพื่อผลสำเร็จในองค์กร
  • ทำไมจะต้องบริหารข้อขัดแย้ง
  • ประเภทของข้อขัดแย้ง
 • องค์ประกอบการขัดแย้งในองค์กร
  • วงจรการขัดแย้ง
  • ภาพรวมการบริหารข้อขัดแย้ง
 • หลักการและเทคนิคการบริหารข้อขัดแย้ง
  • แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการขจัดข้อขัดแย้ง Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)
  • การบริหารข้อขัดแย้ง ตามแนวคิด Interest-Based Relational (IBR)
 • ทักษะที่สำคัญในการบริหารข้อขัดแย้ง
  • 4 ทักษะที่สำคัญเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารข้อขัดแย้ง
  • การฝึกปฏิบัติ 4 ทักษะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการข้อขัดแย้ง
 • การบริหารจัดการคนที่ยาก ๆ
  • ประเภทคนที่ยาก
  • แนวทางการบริหารคนที่ยาก ๆ
  • เทคนิคการสื่อสารกับคนที่ยาก
 • เปลี่ยนข้อขัดแย้งให้เป็นความช่วยเหลือ
  • การดำเนินการบริหารข้ดแย้ง
  • มุ่งหน้าไปสู่การบริหารข้อขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง
 • บทบาทของหัวหน้างานหรือผู้นำต่อการบริหารข้อขัดแย้ง
  • วิคราะห์บทบาทของผู้นำกับการบริหารข้อขัดแย้งในองค์กร

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30