World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร การบริการ ที่ดีเลิศ

Excellent Service Behavior: ESB

 

หลักสูตร การบริการที่ดีเลิศ Excellent Service Behavior

ชัยชนะของธุรกิจในยุคนี้ ต่างนำกลยุทฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารที่ดีเลิศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ลองเช็คดูว่า คนในองค์กรของเรา เป็นเช่นนี้หรือไม่ 

 • ไม่มีขั้นตอนการให้บริการ มีความสับสนเมื่อต้องให้บริการลูกค้า
 • ใช้อารมณ์ในการบริการลูกค้า ไม่สนใจความรู้สึกของลูกค้า
 • มีความไม่สามัคคีในการให้บริการ มีการโทษกันไปมา เมื่อต้อง ให้บริการลูกค้า
 • ขจัดปัญหาของการขาดทิศทาง ให้บริการลูกค้า ตามใจตนเอง มากว่าการให้บริการตามระบบ
 • ขจัดความไม่เข้าใจในการสื่อสารกับลูกค้า ทำให้แต่ละคนมีความแตกต่างกันใน การสื่อสารปับลูกค้าไม่เหมือนกัน
 • ไม่มีการพัฒนาแนวคิดเรื่องการให้บริการ ทำให้ขาดการตระหนักรู้ในเรื่องการให้บริการลูกค้า 
 • ขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ และทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้
 • การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อ..ให้ทีมงานให้บริการด้วยใจ เป็นการ บริการที่เหนือความคาดหวัง
 • และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล

สภาพของการแข่งขันแล้ว องค์กรต่าง ๆ ยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นในหลายองค์กรต่างมุ่งหาวิธีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในเวลาเดียวกัน “การให้บริการอย่างดีเลิศ” จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพที่ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยสามารถที่จะเห็นผลได้ในทันที ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก สร้างความหยั่งยืนให้กับธุรกิจ

การบริการเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรที่จะต้องตระหนักาู้ในความสำคัญเรื่องการให้บริการลูกค้าที่ดีเลิศ และ ให้บริการที่เหนือความคาดหวัง โดยเสริมสร้าง พฤติกรรมการให้บริการที่ดีเลิศ หรือ Excellent Service Behavior การบริหารไม่ใช่แค่เพียงการลงมือปฏิบัติ แต่สิ่งที่สำคัญคือการจะต้องใส่ใจในการบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ซึ่งการบริการนั้นกลายเป็นองค์ประกอบของการทำงานในทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องมีโอกาสในการพบปะกับลูกค้าบ่อยครั้ง หลักสูตร “เทคนิคการสร้างพฤติกรรมการบริการที่ดีเลิศ (Excellent Service Behavior)” เป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรที่แท้จริงในยุคเทคโนโลยีไร้พรหมแดนเช่นปัจจุบันและอนาคต โดยองค์กรทั้งหลายต้องมุ่งเน้นการบริการอย่างมืออาชีพและเกินความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเหนี่ยวรั้งลูกค้าให้ยั่งยืนถาวรได้

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักของการให้บริการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแบบเหนือใจ เหนือความคาดหวัง เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและปลุกพลังการทำงานของพนักงานให้ฮึกเหิม..ที่จะให้บริการกับลูกค้า และที่สำคัญสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. สร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม ใน เรื่องการให้บริการลูกค้า แบบเกินความคาดหวัง
 3. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการ ให้บริการลูกค้า สร้างความประทับใจให้ลูกค้
 4. พัฒนาความสามารถ ที่มาจากจิตใจภายใน เพื่อการให้บริการลูกค้า แบบเกินความคาดหวัง  พร้อมการฝึกทักษะการให้บริการ
 5. เข้าใจหลักการบริกาาร สร้างทีมงานในการบริการที่มีความเป็นมืออาชีพ 
 6. มีองค์ประกอบและเครื่องมือในการบริการทำให้การทำงานง่ายขึ้น ตอบโจทย์การให้ บริหารลูกค้า 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานต้อนรับ,พนักงานดูแลลูกค้า,ทีมงานฝ่ายขาย. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายบริการ, ทีมงาน หรือพนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พนักงานทุกระดับ ผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ–ผู้เรียนจะสามารถ:

 • เข้าใจหลักของการมีพฤติกรรมการให้บริการที่ดีเลิศ ดั่งเช่นองค์กรชั้นำ
 • หลักวิธีของการบริการแบบเหนือใจ เหนือความคาดหวัง สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ของทีมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับในการบริการแบบเกินความคาดหวัง
 • เทคนิค วิธีการบริการแบบเหนือใจ  สร้างกลไกความประทับใจได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้องให้การบริการลูกค้า แบบพลาดไม่ได้
 • สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อในการบริการเกินความคาดหวัง
 • หลักการบริการต่างมิติ เข้าถึงใจการบริการเเกินความคาดหวัง เน้นการสร้างความปรทับใจ ให้ลูกค้า
 • นำไปพัฒนายุทธวิธีในการบริการเพื่อการสร้างแม่บทในการให้บริการ

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1 ช่วงที่1 ความสำคัญหลักของการบริการในทศวรรษหน้า

 • แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจในยุดการค้าเสรีและยุคของSocial Media แพร่หลาย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างความสำเร็จระยะยาวให้องค์กร
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนถาวรทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์เครื่องมือที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร
 • หลักของการบริการแบบ เกินความคาดหวัง กลไกการสร้างทีมงานให้เป็นนักบริการด้วยใจ
 • ปัญหาแนวคิดและความเข้าใจผิดในการให้บริการ 
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรในการให้บริการ ละเว้น หรือเสริมสร้างเพื่อ การบริการที่ดีเลิศ
 • ข้อเปรียบเทียบการบริการที่ดีและที่ไม่ดี..แนวทางการป้องกัน

Workshop: วิเคราะห์ กรณีศึกษา และบทบาทสมมุติ เพื่อทำความเข้าใจกับหลุมพรางการให้บริการ 
ให้ข้อมูลย้อนกับจากวิทยากร

วันที่ 1 ช่วงที่2 มาตรฐานของการบริการแบบเหนือใจ เหนือความคาดหวัง

 • การวางแผนเพื่อการสรางรูปแบบการให้บริการที่สร้างความประทับใจ เกินความคาดหวัง
 • วิเคราะห์เพื่อค้นหาหลักการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • เทคนิคการลดแรงกดดัน เมื่อลูกค้า แรงมา! แบบสบายใจ มีพลังให้บริการ
 • การทำความเข้าใจในเรื่องการสร้างมาตรฐานการให้บริการ
 • องค์ประกอบในการสร้างมาตรฐานการให้บริการ
 • วิเคราะห์การสร้างมาตรฐานการให้บริการเหนือใจ 5 ระดับ

Workshop: 1 ชมวีดีทัศน์เทคนิคการจัดการการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง และวิธีขจัดแรงกดดัน
                    2  วิเคราะห์กลุ่ม จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้
                    3 Workshop การบริการ 5 ระดับ ประทับใจตลอด

วันที่ 2 ช่วงที่3 พัฒนาทักษะของ การบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง

 • ความหมายการให้บริการที่เหนือใจ 
 • การสร้าง Dictionary of Service Excellent Behavior
 • องค์ประกอบของความสำเร็จของการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • สร้างหลัก 6Ps’ Top Performance in Service เพื่อการบริการเหนือใจ
 • เทคนิคและบุคลิกภาพของนักบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง
 • การวางตัว การสื่อสาร การประสานงาน แบบได้ใจ ใช่เลย

Workshop: ฝึกการค้นหา 6Ps’และพัฒนาบุคลิกภาพของการบริการเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วันที่ 2 ช่วงที่4 การวิเคราะห์รูปแบบการและสร้างมาตรฐานการให้บริการแบบยกระดับ

 • แนวคิดในการสร้างแม่บทในการให้บริการ
 • องค์ประกอบของ แม่บทการให้บริการ หรือ พิมพ์เขียวการให้บริการ
 • ขั้นตอนการพัฒนา พิมพ์เขียวการให้บริการ เพื่อพัฒนาเป็นแม่บทการให้บริการ
 • สร้าง Service Blue Print ของการบริการที่ประสบความสำเร็จ
 • พัฒนาจุดสัมผัสให้เป็นจุดได้ใจ..ได้โอกาส ปลดล็อคความสับสนในการให้บริการ
 • สร้างเกณฑ์ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • ข้อพึงระวังที่สำคัญของการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง

Workshop: ฝึกการค้นหา Service BluePrint การบริการเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

ภาพบรรยากาศการอบรม ใน หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของบรรยากาศเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร การบริการ ที่เป็นเลิศ Excellent Service Behavior

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30