World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อผลงาที่ดีเลิศ

Effective Teamwork for Success

 

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ

Effective Teamwork for Success

ในปัจจุบัน ทีมงานเป็นหัวใจของความสำเร็จในการบริหารจัดการ แต่ความเป็นจริง คุรเคยพบปัญหาในการบริหารทีทงานเช่นนี้หรือไม่ 

 • ทีมงานไม่ช่วยเหลือกัน เกี่ยงกันทำงาน
 • สับสนในบทบาทแต่ละคนในการทำงานเป็นทีม
 • สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังกัน
 • ใช้อารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความไม่เข้าใจในการสื่อสารกับทีมงานที่มีความแตกต่างกันให้หลายรูปแบบ
 • หม่ให้ส่วนร่วมในกิจกรรมของทีมงาน
 • นินทา ว่ากล่าว ไม่ออกความคิดเห็น
 • และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล

แนววิธีการทำงานของ ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาความคิด การกระทำของตนเองให้เป็นผู้นำเชิงรุก ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน ด้วยหลักการประสานงานใจ ให้ได้ในทุกฝ่าย และทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็น ผู้บริหาร หรือ ผู้นำเชิงรุก ที่จะต้องนำผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้องการขององค์กร

การเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะอยู่ไหนตำแหน่งก็ตา เช่น ตำแหน่งที่ถูกเรียกว่าผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการ360 องค์ศา ผู้จัดการอัจฉริยะ ล้วนต้องการ ทักษะการบริหารคนที่มีสำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  มาจากทักษะของการเป็นผู้บริหารเชิงรุก ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำ หรือทักษะการเป็นผูบริหาร จะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หลักสูตร “ผู้บริหารเชิงรุก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีเลิศ” Effective Dynamic Leadership for Excellent Performance ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่ผ่านการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล ที่จะทำให้เข้าใจภาวะผู้นำเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสาน ความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ปลูกจิตและปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ปลูกฝังให้ทีมงานมีความรักในองค์กร เชื่อมั่นที่จะเติบโตไปกับองค์กร
 3. มีหลักและแนวคิดที่จะทำงานร่วมกันในฐานะเป็นทีมงานประสิทธิภาพ
 4. มีกลไกการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ
 5. มีจิตสำนึกแห่งการสร้างความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการการทำงานให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ–ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะในการทำงานเป็นทีม 
 • สร้างผลสำเร็จจากทักษะของทีมงาน ที่ต้องช่วยเหลือกันจากใจ
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร ทำในฐานะของการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมงาน และทำอย่างไรให้เก็บรายละเอียดขององค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของทีม
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

รายละเอียดหลักสูตร

 

วันที่1: ความสำคัญและการจัดโครงสร้าง บทบาทของทีมงาน

 • วิเคราะห์ปัญหาในการทำงานเป็นทีมงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • ความหายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นเชิงรุก
 • องค์ประกอบที่สำคัญของทีมงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการพัฒนาผลผลิตในการทำงาน
 • การใช้เครื่องมือ 3 Hs’ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • การค้นหาจุดแข็งและพัฒนาความสำเร็จของทีมงานมืออาชีพ
 • องค์ประกอบของทีมงานที่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร
 • การพัฒนาทักษะและไหวพริบปฏิภาณของทีมงาน
 • การพัฒนาการรวมตัวเพื่อพัฒนาเป้าหมาย และเป็นทีมให้เป็นทีมสร้างสรรค์
 • บทบาทและความคาดหวังของกลุ่มคนในทีมงานสร้างสรรค์
 • ความเข้าใจผิดในบทบาทของการทำงานของผู้นำและผู้ตาม
 • เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ทีมงาน ขององค์กรยุคใหม่
 • Workshop: Activities Base, Group Discussion, Presentation

วันที่ 2:เข้าใจรายละเอียดของคนในทีม การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 • จิตวิทยาเข้าใจคนในประเภทต่าง ๆ เพื่อการปรับทัศนคติให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข
 • สิ่งใด ควรทำหรือไม่ควรทำ ในฐานะการทำงานเป็นทีม
 • อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม และปัญหาการประสานงาน แบบงานไม่ประสานงาน
 • ลักษณะของทีมงานขายเชิงรุก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พูด และ ฟัง
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะบุคลิกแต่ละคนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจหลัก ความแตกต่าง อย่างเป็นทีม ทำงานภายใต้ความแตกต่างของคน
 • ประสานงาน การทำงานร่วมกัน ได้ใจได้งาน
 • Workshop: Activities Base, Group Discussion, Presentation

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

ความรู้สึกจากผู้เข้าอบรม

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้บริหาร.หลักสูตร ผู้จัดการ.หลักสูตรผู้นำ

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30