World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร Review มุมมองผู้เรียน หลักสูตรการคิดเชิงระบบ

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ
“Systematic Thinking

“กระบวนการและขั้นตอนทำงาน มาจากแนวคิดที่เป็นระบบ และถ้าองค์กรใดมีพนักงานคิดเป็นระบบได้
เท่ากับสามารถที่จะสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

                 ในทุกองค์กร ต่างมีการทำงานที่เป็นขั้นตอน มีความซับซ้อนซ่อนอยู่ และถ้าองค์กรใดสามารถสร้างระบบการทำงานได้ดี ย่อมทำให้มีโอกาสที่องค์กรนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จ ซึ่งกระบวนการของการทำงานนั้นเกิดจากกระบวนการทางความคิด ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องง่ายของคนทั่ว ๆ ไป เพราะการทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน และเป็นที่มา ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบเป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ เพราะจะทำให้เห็นการทำงานที่เป็นองค์รวม ด้วยการมีระบบในการคิด  เพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้นได้ถูกนำขึ้นมาวิเคราะห์ แบบเป็นแบบแผน เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ ของการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดทายเป็นระบบ

                 สภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น ล้วนเป็นผลของ “การคิด” ทั้งสิ้น มนุษย์นำกสรคิดมาเป็นสิ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรให้มีทิศทางที่เจริญก้าวหน้าหรือจะถดถอยลง ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการคิดเชิงระบบนั่นเอง การคิดของทุกคนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดการวินิจฉัย การประเมิน  การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในอนาคตต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ดีถ้าองค์กรใดมีบุคลากร ที่มีความสามารถที่จะคิดเป็นระบบ สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของการจัดระบบความคิดทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้นมีระบบ มีขั้นตอน โดยอาศัยกระบวนการที่สำคัญ ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้นไดรียบในการแข่งขัน เพราะจะทำให้ตนเองมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเหนือผู้อื่น ได้อย่างไม่ยากเย็น หลักสูตร “เทคนิคการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking  in Practice)”  ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดของการทำงานของฐานสมอง ที่เรียกว่า Brain Best Learning หรือ BBL ทำให้การคิดเชิงระบบมีความสอดคล้องกับวิธีการทำงารของสมองแต่ละคน ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการหาความสัมพันธ์เชิงระบบ จากการทำงานต่าง ๆ นำไปสู่การหาข้อสรุปของระบบการทำงาน การตัดสินใจ รวมถึงการวางแผน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ ทำให้ได้งานอย่างมีคุณภาพอีกทั้งมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ยิ่งให้กับทุก ๆ องค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจความคิดเชิงระบบที่มีการสอดคล้องกับการทำงานของสมอง-Brain Base Learning
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
 3. เข้าใจขั้นตอนในการคิดเชิงระบบแบบเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนที่ง่ายขึ้น
 4. วิเคราะห์เครื่องมือในการคิดเชิงระบบ ทำให้สามารถที่จะสร้างเครื่องมือด้วยตนเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาความคิดเชิงระบบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น

รายละเอียดหลักสูตร

     – หัวข้อการสัมมนา
       จัดทำ Pre-Work On Line ก่อนการอบรมสัมมนา 1 สัปดาห์

 • ความสำคัญของการคิดเชิงระบบกับการทำงานในยุคปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ปัญหาและสรุปทางออกของปัญหาด้วยความคิด
 • ความหมายของคำว่า ความคิดเชิงเชิงระบบ
 • การจัดโครงสร้างของสมองเพื่อตอกย้ำ ให้ทำงานเป็นแบบระบบ
 • คุณลักษณะที่สำคัญของการคิดเชิงระบบ
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดเชิงระบบ

รายละเอียดหลักสูตร (ต่อ)

 • WorkShop ฝึกแนวคิดเชิงบูรณการ
 • แนวคิดการคิดเชิงระบบแบบ Loop และ Link
 • การเชื่อมโยงการป้อนข้อมูลย้อนกลับ
 • การเข้าใจองค์รวมของการดำเนินการ 
 • การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการคิดเชิงระบบเพื่อการปฏิบัติงาน
 • การสร้างผังความคิดเชิงระบบเพื่อการวิเคราะห์
 • ประยุกต์การใช้การคิดเชิงระบบในการทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติตามแนวการคิดเชิงระบบ
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30