World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อ 

Negotiation Strategies for Purchaser

 

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

Negotiation Strategies for Purchasing 

เป็นจริงในทุกองค์กร ที่ต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุน ทุกหน่วยงานต้องลดต้นทุน การลดต้นทุน จึงภาระกิจหลักในส่วนงานจัดซื้อ เป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ แต่ปัญหาที่พบบ่อยใน การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อคือ

 • มีความสับสนในการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ว่าต้องการผลลัพธ์อะไรในการเจรจาต่อรอง
 • ขจัดการใช้อารมณ์ในการเจรจาต่อรอง คิดว่าการใช้อารมณ์จะทำให้ตนเองชนะในการเจรจาต่อรอง
 • พนักงานจัดซื้อ ไม่มีกระบวนการในการเจรจาต่อรอง ที่ดีพอ
 • ในการเจรจารต่อรอง ยังขาดทิศทาง วิธีการที่เหมาะสมใน การเจรจาต่อรอง
 • ขจัดความไม่เข้าใจในการสื่อสารด้วย เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • ยังเป็นจัดซื้อเชิงรับ ทำให้ไม่ทันเกมส์การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
 • ขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ ในการเจรจาต่อรอง.
 • ในการเจรจาต่อรองเป็นทีม ยังสับสนถึงบทบาทแต่ลุคนในการเจรจาต่อรอง
 • ขาดแรงจูงใจี่จะทำให้ตนเองได้รับ ชัยชนะในการเจรจาต่อรอง
 • และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล

เป็นจริงในทุกองค์กร ที่ต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุน ทุกหน่วยงานต้องลดต้นทุน การลดต้นทุน จึงภาระกิจหลักในส่วนงานจัดซื้อ เป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจึงมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ตนเองได้รับราคาที่ดีที่สุด และที่สำคัญต้องยังคงรัษาสัมพันธ์สภาพที่ดีกับผู้ขาย วิธีการอีกอย่างที่ทำก็คือการมุ่งเน้น ค้นหาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้า รายใหม่ ๆ เพื่อเปรียบเทียบและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่มีความเหมาะสมที่สุด

เครื่องมือที่สำคัญของส่วนงานจัดซื้อคือเทคนิคในการเจรจาต่อรอง เท่ากับว่าพนักงานคนใด ที่สามารถใช้เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อได้ดีที่สุดเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจรจาต่อรองนั้น ๆ ในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อนั้น อาจถูกคาดหวังในการเจรจาต่อรองในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริการ ราคา หรือปัจจัยอื่น ๆ

หลักสูตรการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ Purchasing Negotiation Strategies for Success ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ ในยุคดิจิตอล เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสังคมการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้เทคนิคกับความสัมพันธ์ควบคู่กันไป ทำให้ทีมงานจัดซื้อมีความเข้าใจและมองเห็นถึงแนวทางที่จะทำให้ตนเองนั้นได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง โดยมีการรวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อและมีการฝึกปฏิบัติในการเจรจาต่อรองรูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีความเข้าใจขั้นตอนการเจรจาต่อรอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อ และสร้างทีมงานให้มีแนวคิดให้มีการเจรจาแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ในทุกกรณี สร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนให้ทีมงานจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่เป็นพนักงานจัดซื้อ หรือไม่ใช่จัดซื้อ ให้ความสำคัญของการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ เพื่อสร้างผลสำเร็จให้องค์กร
 2. พนักงานจัดซื้อ มีมุมมองและเข้าใจถึงความแตกต่างของรูปแบบ เทคนิค กลยุทธ์ที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
 3. ผู้เข้าอบรม เข้าใจกระบวนการในเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ และสามารถนำไปประยุกต์ในงานจัดซื้อ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 4. มีกลยุทธ์ ในการเจรจาต่อรองผ่านกระบวน ที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง ด้วยเทคนิคที่เป็นจิตวิทยา และเหตุผล โดยมุ่งเน้น ผลลัพธ์และความสัมพันธ์
 5. ผู้อบรมทุกคนสามารถนำ เทคนิคในการเจรจาต่อรองที่เข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้จัดการทุกคน ผู้บริหารทุกคน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผูู้จัดการฝ่ายขาย ทีมงานจัดซื้อ ที่จำเป็นต้องใช้การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ หรือ เรื่องงาน ผู้บริหาร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก นักการตลาด ทีมงานขาย และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการผลสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ–ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและเทคนิคที่จำเป็นในการ เจรจาต่อรอง ที่เป็นวิธีการเฉพาะของตนเอง
 • สร้างผลสำเร็จจากทักษะและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร เมื่อต้องเจรจาต่อรองกับผู้ขาย 
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง และการเก็บรายละเอียดขององค์ประกอบการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจรจาต่อรอง
 • เข้าใจถึงวิธีการโน้มน้าวใจ ทำให้ตนเองได้เรียบในการเจรจาต่อรอง
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างกำลังใจ ทำให้มีความกล้าในการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
 • การจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง มีการทำงานเป็นระบบ เพื่อสร้างชัยชนะ ในการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1: ความสำคัญของการเจรจาต่อรองกับงานจัดซื้อ
 • วิเคราะห์แนวทางการทำธุรกิจในปัจจุบันและความสำคัญของงานจัดซื้อ
 • วิเคราะห์ เป้าหมายกลยุทธ์ที่ทุกธุรกิจ ต้องการ และทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ที่จัดซื้อต้องทราบ
 • วิเคราะห์แนวทางการสร้างคน ให้เข้ากับกลยุทธ์จัดซื้อ เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจ
 • ความเข้าใจผิด ในงานจัดซื้อ สร้างกลไกให้ตนเองชนะในการดำเนินธุรกิจ
 • ประเภทของการเจรจาต่อรองในรูปแบบงานที่แตกต่างกันออกไป
 • วิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop

Module 2: วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 • วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง : พนักงานจัดซื้อ ในการเจรจาต่อรอง
 • องค์ประกอบย่อยในการเจรจาต่อรอง สร้างกลไกชัยชนะในการเจรจาต่อรอง
 • ขั้นตอนในการทำงานจัดซื้อ และจุดเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อ
 • องค์ประกอบเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้ในงานจัดซื้อ
 • วิเคราะห์หัวใจของความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • การปรับแก้ จุดอ่อน เสริมจุดแข็งในการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 2

Module3: การเตรียมความพร้อมเพื่อ ความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง

 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การวิเคราะห์ และ การสร้าง อำนาจในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • แหล่งที่มาของอำนาจ และ การประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ BATNA และ ZOPA ในส่วนงานจัดซื้อ “รู้เขา รู้เรา”
 • การวิเคราะห์เครื่องมือ เพื่อการแก้เกมการเจรจาต่อรองของคู่เจรจาต่อรอง
 • การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 3

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

Module4: การสร้างทีม ในการเจรจาต่อรอง และการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบกลุ่ม

 • การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบกลุ่ม ไปมากกว่าหนึ่งคน 
 • การวางตำแหน่ง บทบาทที่สำคัญ และความรับผิดชอบของทีมงานในการเจรจาต่อรอง 
 • เทคนิคการสร้างแรงกดดันเพื่อความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การใช้อำนาจ เพื่อสร้างอิทธิพลในการเจรจาต่อรอง ให้สยบทุกเงื่อนไข
 • การจัดองค์ประกอบ สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการเจรจาต่อรอง
 • การปิด การสรุป และจัดทำบันทึกข้อตกลงในงานเจรจาต่อรอง
 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีหลังการเจรจาต่อรอง และแนวทางการสร้างสัมพันธ์ระยะยาว
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลและจัดทำ Workshop 4

ความรู้สึกจากผู้เข้าอบรม

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้บริหาร.หลักสูตร ผู้จัดการ.หลักสูตรผู้นำ

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30