World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร กลยุทธ์การขายอย่างที่ปรึกษา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ

หลักสูตร  กลยุทธ์การขายอย่างที่ปรึกษา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ
Professional Consultative Selling Strategies
for Sustainable Sales Growth

ถ้าองค์กรใดสามารถสร้างทีมงานให้มีแนวคิดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบมืออาชีพ ทำให้ทีมงานมีความเข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าวใจ ทำให้ลูกค้ามีความต้องการทำธุรกิจด้วย สามารถที่จะหล่อหลอมทีมงานขายให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญที่ตนเองนั้นต้องทำ โดยมุ่งเน้นกระบวนการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการคำนึงถึงแต่การขายสินค้าหรือการบริการเท่านั้น หลักสูตร  กลยุทธ์การขายอย่างที่ปรึกษา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ (Professional Consultative Selling Strategies for Sustainable Sales Growth) ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องการใช้หลักการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการติดต่อธุรกิจโดยการรวบ รวมเทคนิคเพื่อใช้การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้หลักสูตรที่คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างง่าย จนสามารถที่จะไปปฏิบัติและนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่างมีกลยุทธ์และยุทธ์วิธีที่แตกต่าง ล้ำสมัย ทำให้ต่างเร่งปรับตัวที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การนำลูกค้าเป็นศูนย์กลางมีองค์ประกอบที่มากมาย นักขายที่ประสบความสำเร็จ ยิ่งปรับเทคนิควิธีในการเข้าหาลูกค้าได้เร็วมากขึ้น และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสในชัยชนะทางธุรกิจ ดังที่มีคนกล่าวไว้เสมอ ๆ ว่า วิกฤตคือโอกาส และ โอกาสคือวิกฤต ดังนั้น ใครก็ตามที่มองเห็นโอกาสและสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเท่ากับการเพิ่มโอกาสในความสำเร็จให้ตนเองที่จะอยู่ในสภาพเหนือคู่แข่ง อีกทั้งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ทำให้การทำธุรกิจในยุคนี้มีกลไกที่ซับซ้อน สับสน และมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวัน ทำให้ลูกค้าต้องการการคัดกรองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ ซึ่งถ้าองค์กรใดสามารถที่จะเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาสเช่นนี้ จะสามารถทำให้องค์กรนั้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าทวีคูณ “การติดต่อลูกค้าในแบบที่ปรึกษามืออาชีพ” จึงถูกมองว่าเป็นกุญแจของความสำเร็จทางธุรกิจ ทำให้ลูกค้ามีการยอมรับ เชื่อถือ สำคัญที่สุดคือการเข้าใจ เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือกลุ่มผู้มุ่งหวัง รู้ได้ถึงอารมณ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าและสุดท้ายสามารถสร้างรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ถ้าองค์กรใดสามารถทีมงานให้มีแนวคิดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบมืออาชีพ ทำให้ทีมงานมีความเข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าวใจ ทำให้ลูกค้ามีความต้องการทำธุรกิจด้วย สามารถที่จะหล่อหลอมทีมงานขายให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญที่ตนเองนั้นต้องทำ โดยมุ่งเน้นกระบวนการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการคำนึงถึงแต่การขายสินค้าหรือการบริการเท่านั้น หลักสูตร  กลยุทธ์การขายอย่างที่ปรึกษา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ (Professional Consultative Selling Strategies for Sustainable Sales Growth) ถูกออกแบบตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องการใช้หลักการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการติดต่อธุรกิจโดยการรวบ รวมเทคนิคเพื่อใช้การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้หลักสูตรที่คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างง่าย จนสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม..

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการขายตามแนวการให้คำปรึกษาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
 2. เข้าใจมุมมองของผู้ซื้อ เพื่อค้นหาแนวทางการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจระยะยาวให้กับลูกค้า
 3. การทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นการค้นหาเป้าหมายที่จะสร้างรายได้และการเติบโตที่ต่อเนื่อง
 4. พัฒนาความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ของผู้ขายที่จำเป็นในฐานะที่เป็นที่ปรึกษามืออาชีพ
 5. เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้พนักงานมีความมืออาชีพในการสร้างธุรกิจร่วมกับลูกค้า
 6. เข้าใจขั้นตอนการดำเนินธุรกิจในฐานนะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด
 7. พัฒนาเป้าหมายธุรกิจ และสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการยอมรับ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 8. สร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างความไว้วางใจอย่างเป็นรูปธรรมกับลูกค้าเป้าหมาย
 9. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สามารถที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • สามารถที่จะใช้เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นพัฒนาตลาดใหม่ ๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อการเติบโตที่ต่อเนื่อง
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ความทำในฐานการให้คำปรึกษากับลูกค้า
 • เข้าใจพฤติกรรมที่ลูกค้าต้องการ และปรับตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • สามารถใช้เครื่องมือในการขายอย่างที่ปรึกษาและสามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถหัวใจในแต่ละกระบวนการการขายย่างที่ปรึกษาการขายไปในการพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนารูปแบบการขายเฉพาะตัว ทำให้มีเอกลัษณ์การขายที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

รายละเอียดหลักสูตร


วันที่ 1 แนวคิดเรื่องการกลยุทธ์การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยยุทธวิธีที่ปรึกษามืออาชีพ
           ขายแบบทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว และการสร้างความได้เปรียบเหนือลูกค้า
 • ความสำคัญของการใช้ยุทธ์วิธีที่ปรึกษากับการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในทศวรรษหน้า
 • วิเคราะห์ เป้าหมาย ทางการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจสร้างรายได้ ให้ได้ราคาสูง ๆ และปริมาณมาก ๆ
 • วิเคราะห์ความสำเร็จจากที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ เพื่อความสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
 • ลักษณะของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพและการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
 • วิเคราะห์รูปแบบการทำงานของที่ปรึกษาและแนวทางที่ควรเป็นเพื่อชนะใจลูกค้า
 • วิเคราะห์แนวทางการพัฒนายอดขายเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
 • หัวใจสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตและการสร้างความยั่งยืนในการเติบโตทางธุรกิจ
 • การค้นหากลุ่มลูกค้า เพื่อการสร้างโอกาสเป็นลูกค้าที่ “ใช่” เพื่อผู้ขายจะไม่ “งงหรือหลงทาง”
 • พัฒนาแนวคิดในการขายแบบ “ที่ปรึกษาสายเหยี่ยว” VS “ที่ปรึกษาสายพิราบ”
 • วิเคราะห์ความต้องการในการซื้อของลูกค้า เพื่อปิดช่องว่าง “อยากได้” VS “อยากขาย”
 • วิเคราะห์จิตวิทยา และอารมณ์การซื้อของลูกค้า ในแบบต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
 • วิเคราะห์อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการสร้างยอดขาย
 • แนวคิดและการวิเคราะห์ กลยุทธ์การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยยุทธวิธีที่ปรึกษามืออาชีพ
 • การเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับ “Key Word” ของการเตรียมความพร้อม
 • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม
วันที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างกลยุทธ์การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยยุทธวิธีที่ปรึกษามืออาชีพและการนำไปใช้ในแต่ละขั้น
 • เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทบทวนบทเรียนวันที่ 1 ซึ่งถ้าใครไม่ผ่านความเข้าใจในวันแรก อาจต้องแก้ไขให้ผ่านก่อนการเรียนในวันที่สอง
 • การวิเคราะห์กุญแจของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนของกลยุทธ์การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยยุทธวิธีที่ปรึกษามืออาชีพ
 • การดำเนินการขั้นตอนตามแบบอย่างที่ปรึกษามืออาชีพ ตามหลักการเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อความสำเร็จในการขาย
 • วิเคราะห์จังหวะ โอกาส ความพร้อมในการเข้าถึงลำดับขั้นของกลยุทธ์การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยยุทธวิธีที่ปรึกษามืออาชีพ
 • เทคนิคการเข้าพบ การติดต่อ เพื่อสร้าง ประเด็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างธุรกิจร่วมกัน
 • เทคนิคการเปิดใจ การสร้างความเต็มใจ เพื่อเข้าใจในลูกค้า และเชื่อมโยงในประเด็นนำสู่การทำธุรกิจร่วมกัน
 • การวางแนวทางในการค้นหาความจริง ความต้องการที่แท้จริง ที่อยู่ในใจลูกค้า
 • การบริหารข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง ความไม่เข้าใจของลูกค้า ปรับทุกมุมมองของลูกค้าให้เป็นบวกกับผู้ขาย
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปิดการขาย เพื่อชัยชนะในทุกโอกาสของการขาย
 • เทคนิคการสร้างความยั่งยืนให้กับการขาย ได้ลูกค้าที่ยั่งยืน ขยายผลของการขาย
 • กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ความเป็นมืออาชีพ จัดทำ Work Shop ประชุมกลุ่ม

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30