World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win
“Negotiation Strategies for Win Win”

การเจรจาต่อรองเป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ

หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญๆ ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล

ในสภาพของความเป็นจริงในทุกยุค ทุกสมัย เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วว่า “การเจรจาต่อรอง” นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใด รับผิดชอบด้านใด ตามคำบอกกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร มีโอกาสที่จะได้หรือไม่ คุณจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบหรือหรือตกอยู่ท่ามกลางความเสียเปรียบ คุณก็อาจจะไม่ได้อะไร ต่างตอบแทน เพราะคุณไม่ได้ใช้สิทธิเหล่านั้นเพราะการต่อรองจะทำให้องค์กร หรือตัวเรานั้นได้ในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา ที่สำคัญที่สุดก็ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นให้รู้สึกว่าตนเองกำลังจะสูญเสียบางสิ่งอย่างไป  เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในการทำธุรกิจ และเป็นสิ่งที่หลายองค์กรนั้นพึงกระทำอย่างยิ่ง ในหลายองค์กรใหญ่จึงมุ่งเน้นการใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองที่จะสร้างมิติทำให้ไม่มีผู้ใดสูญเสีย โดยผ่านกระบวนการการเจรจาต่อรองที่มีความชัด เจนและมุ่งเน้นความสำเร็จที่เป้าหมาย สร้างกลไกตามสภาวการณ์ที่มีความยินดีในทุกฝ่ายที่เรียกว่า Three Ws Model   ซึ่งเป็นแนวความคิดของการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ มุ่งเน้นความสำเร็จแบบองค์รวมหรือบูรณการมาก กว่าการมีข้อขัดแย้ง หรือชนะเพียงอย่างเดียว แนวการสร้างทีมงานให้มีแนวคิดให้มีการเจรจาแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ในทุกกรณีนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทีมงาน โดยมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง หลัก สูตร “เทคนิค “เหนือชั้น” การเจรจาต่อรอง” เป็นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ “เหนือชั้น” ในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้ย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความ สำเร็จขององค์กร ของทีมงานและของตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 2. หลักการเจรจาต่อรองยุคใหม่ แบบได้ใจ ได้งาน
 3. ประยุกต์การเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา เพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

นักการตลาด แผนกจัดซื้อ นักขาย ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการตลาดขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ในการเจรจาต่อรองและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • เข้าใจขั้นตอนการสร้างเทคนิคที่สำคัญในการเจรจาต่อรองที่สำคัญ และการแก้เกมการเจรจาต่อรอง
 • การประยุกต์นำเทคนิคไปใช้ในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • รู้และเข้าใจหลักวิธีการวางแผนเมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
 • สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ เมื่อต้องเจรจาต่อรองและโต้แย้ง
 • สร้างแผนในการพัฒนาตนเองในการเจรจาต่อรองด้วยตนเอง

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1 ความสำคัญและการสำรวจความพร้อมในการเจรจาต่อรอง

 • ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจกับการเจรจาต่อรองในทศวรรษหน้า
 • ยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของนักเจรจาต่อรอง
 • ขจัดความกังวลของทุกคนเมื่อต้องเจรจาต่อรอง
 • ประเด็นหลักที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง
 • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเวทีการเจรจาต่อรอง
 • ปรับคุณลักษณะที่สำคัญให้ตนเองเป็นนักต่อรอง แบบ “เหนือชั้น”
 • วิเคราะห์ตนเองเพื่อปรับกลยุทธ์ จากความสำเร็จและล้มเหลวในการเจรจาต่อรอง
 • Workshop1 ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญเรื่องการเจรจาต่อรอง
 • Workshop2 ชุดฝึกการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล
 • Workshop3 วิเคราะห์กลุ่ม จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้

วันที่ 2 วิเคราะห์และการสร้างปัจจัยความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

 • สิ่งที่ทีมงานต้องเตรียมพร้อมเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ขอบเขตการเจรจาต่อรองแบบ ZOPAs’ Model
 • การบริหารข้อมูลเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • วิธีการสร้าง POWER อย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพของคู่ต่อรองอย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
 • การกำหนดตำแต่งการเจรจาต่อรองและการสร้างแรงกดดันต่าง ๆ
 • ชมวีดีทัศน์
 • Workshop4 ชุดฝึกการค้นหา BATNAs Model รายบุคคลและรายกลุ่ม
 • Workshop5 ชุดฝึกการเจรจาจาต่อรองแบบกลุ่ม

 

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30