Select Page

World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
“Effective Communication

“จริงไหมที่ว่า.. การสื่อสารจึงเป็นหลักสำคัญในทุกองค์กร ถ้าสื่อสารได้ สื่อสารเป็น องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่าจากสภาพปัญหาภายในองค์กรที่ถือว่า “น่าเป็นห่วง” อันดับที่หนึ่งได้แก่การการสื่อสารและประสานงานที่ไม่เข้าใจถึงนโยบาย ภาระหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง หรือการเข้าถึงแนวการปฏิบัติงานร่วมกันที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพนำสู่ประสิทธิผล อีกทั้งบางครั้งต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นทีมงานหนึ่งขององค์กร ทำให้การทำงานนั้นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังได้ เพราะการทำงานจะต้องมีการสื่อสารในรูปแบบบูรณการย่อมทำให้เห็นประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะการสื่อสารของส่วนงานกับทีมงาน ล้วนแต่ต้องอาศัยศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงานทั้งสิ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากองค์กรที่มีการเจริญเติบโตนั้น จะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารนั้นเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของการเจริญการหน้าให้องค์กรนั้น ถ้าองค์กรนั้นมีวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ” จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงาน โดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการสื่อสารเพื่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารภายในองค์ในทุกระดับ ตั้งแต่ การสื่อสารแนวนโยบาย,การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ,การสื่อสารกับภายนอก,การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ,การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนและการทำงานได้มีประสิทธิผลขององค์กรนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรการสื่อสาร : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ฝึกหัดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

 1. กลยุทธ์และวิธีการสำหรับ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และการประสานงานภายในองค์กรยุคใหม่ให้เกิดผลสำเร็จที่มากที่สุด
 2. เข้าใจหลัก การสื่อสาร ข้อมูลที่สำคัญ เช่นการสื่อสารแนวนโยบาย เพื่อความชัดเจนในการทำงาน
 3. เข้าใจหลัก การโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ลูกค้ามีความเข้าใจ พึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจธรรมชาติการแสดงออกของคน เพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง เพื่อมีหลักวิธีในการสื่อสาร
 5. เป็นตัวแทนองค์กรเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 6. เข้าใจหลักการสื่อสารเพื่อ การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรองแบบ win-win ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น ๆ

 สิ่งที่ได้จากการอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝากอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสารอย่างถูกต้อง
2.สามารถใช้เทคนิคการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่มีศิลปะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4.รู้หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
5.สามารถนําหลักการสื่อสารไปปรับปรุงการทํางาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้าง กลไกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 

วันที่ 1: 9.00-16.30 ความสำคัญและหลักการสื่อสารประสานงานร่วมกันเพื่อองค์กร

 • ความสำคัญของการสื่อสารกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการทำงาน (KSF)
 • องค์ประกอบและบทบาทของการสื่อสารเพื่อองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้สื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ
 • วิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารที่เป็นปัญหาในองค์กร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร
 • หลักการลดแรงต้านที่สำคัญในการสื่อสารที่แตกต่างบทบาท
 • กลยุทธ์การสื่อสารเชิงระบบเพื่อขจัดความไม่พึงพอใจในการสื่อสาร
 • ชมวีดีโอ ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอ

วันที่ 2: 9.00 – 16.30 วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของการสื่อสารของแต่ละคน

 • การสื่อสารเชิงรับ-การฟัง ความเข้าใจ การบริหารการฟัง
 • ขั้นตอนการฟัง การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีจากการเป็นผู้ฟัง
 • วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่สำคัญของคน
 • วิเคราะห์ปัจจัยของการแสดงออกของคน เป็นรายบุคคล
 • หลักการสื่อสารแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น
 • จิตวิทยาการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงออกมา
 • ผลกระทบต่อการแสดงออกในรูปแบบตนเองและมีผลต่อคนอื่น
 • หลักการ โน้มน้าวใจ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
 • เทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารในองค์กรและหัวหน้า ลูกน้อง
 • สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t)ในการสื่อสาร
 • ฝึกหัดและจัดทำWorkshopและนำเสนอ

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30