Select Page

World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

 

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
Business Strategic Planning 

“การวางกลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญของทุกคนในองค์กร ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน ค้นหาทิศทางการทำงานที่ชัดเจน อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย ตามไม่ทันสภาพการแข่งขัน”

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันนั้น การวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเป็นพื้นฐานที่สำคัญในทุกองค์กร เพราะต่างฝ่ายต่างที่จะมุ่งเน้นการแข่งขันที่เต็มรูปแบบ ซึ่งต่างอยากที่จะให้ตนเองนั้นเป็นผู้ชนะ หรือขจัดคู่แข่งให้ออกจากสนามของการแข่งขัน ทำให้การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น มีความซับซ้อน มีแบบแผนและมีแนวคิดที่เป็นกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำมาเพื่อใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงจำเป็นที่ทุกธุรกิจนั้นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ให้สอดคล้องต่อสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ซึ่งความรุนแรงของการแข่งขั้นนั้นจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมุ่งสู่การทำงานอย่างมีระบบและมีแบบแผนมากขึ้น เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่ต้องอาศัยกลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อน นำความเป็นเลิศและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อธุรกิจต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ โดยการสร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุกภาคส่วน เช่นพนัก งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ อื่นๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติการจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การทั้งอิทธิพลจากภายนอกและอิทธิพลจากภายใน ทำให้การวางโครงสร้างที่มีประ สิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ระบบงาน และอื่นๆ ทำให้องค์การสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Strategic Planning & Execution for Excellent Performance)”   เปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์การให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์(Globalization) ได้อย่างไม่ยากเย็น นำความก้าวหน้าสู่องค์การอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
 2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนที่ชัดเจน
 3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้เข้าใจการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • แนวทางในการจัดทำทิศทางของการทำงานขององค์กร
 • แผนกลยุทธ์ที่ทางองค์กรจะใช้เป็นแม่บทในการทำงาน
 • เข้าใจและมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 • ทุกแผนกสามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันตามทิศทางของกลยุทธ์ที่วางไว้
 • มีการสื่อสารไปทิศทางเดียวกันของคนภายในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร


Model 1: Business Strategic Overview

 • แนวความคิดด้านการดำเนินธุรกิจในยุคทศวรรษที่ 21
 • ความสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
 • สามเหลี่ยมของกลยุทธ์ สำหรับการทำงานในระดับต่างๆ
 • วิเคราะห์กลยุทธ์ในระดับองค์กร และการขับเคลื่อน
 • วิเคราะห์วงจรชีวิตการทำธุรกิจ Business Strategic Circle

 

Model 2: Business Strategic Analysis

 • วิเคราะห์กระบวนการของความคิดและความคิดเชิงกลยุทธ์
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การและปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์
  • วิเคราะห์แรงกดดันทั้งห้า (Five Competitive Forces and  How  to  Execute into real situation)
  • แนวคิดการวางกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
   • แนวคิดการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ BMC: Business Model Canvas
   • Strategic Planning
   • Blue Ocean
   • TOWS Strategy Analysis

Model 3: Business Strategic Execution

 • กระบวนการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการนำมาปฏิบัติ
 • การวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กร
 • วิเคราะห์กลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อการทำธุรกิจให้เป็นเลิศ
 • การเลือกใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติการ
 • การจัดทำ Strategic Alignment ในทุกกลุ่มธุรกิจ
 • การกำหนดกุญแจสำหรับความสำเร็จ
 • การสร้างดัชนีชี้วัดและการประเมินผลของความสำเร็จในการทำงาน
 • การออกแบบและการวางกลยุทธ์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 • การวางแผนปฏิบัติการและนำเสนอ

 

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30