World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

แบบฟอร์มลงทะเบียน